Forskningskommunikation

*In Swedish*

Högskolepoäng: 5
Kursen inrättades och kursplanen fastställdes vid vice-rektorsmöte våren 2016. Reviderad kursplan är
fastställd av fakulteten Lärande och samhälles forskarutbildningsnämnd 2022-12-14.
Syfte
Kursen syftar till att den forskarstuderande kritiskt ska kunna ta ställning till, planera och genomföra
olika kommunikationsåtgärder kring sitt eget forskningsprojekt. Kursen syftar även till att den
forskarstuderande ska öka sin förståelse för vikten av att kunna förmedla forskningsresultat till
vetenskapssamhället såväl som till det omgivande samhället.
Förkunskapskrav
Antagen till utbildning på forskarnivå.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha förmåga att självständigt, kritiskt, och med vetenskaplig noggrannhet planera och muntligt
  framföra forskningsresultat för olika grupper
 • ha förmåga att systematiskt analysera forskningskommunikation i olika retoriska situationer
 • med hjälp av lämpliga termer och ett korrekt språkbruk kunna diskutera olika uttryck för
  forskningskommunikation både inom och utanför det egna ämnesområdet
  Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer
  Examinationen består av två process-baserade muntliga presentationer av den forskarstuderandes
  forskningsprojekt. Den ena presentationen har vetenskapssamhället som målgrupp, och den andra det
  omgivande samhället. Aktiv och kritisk responsgivning till kurskamraters muntliga presentationer ingår i
  examinationen. Utöver de muntliga presentationerna ska den forskarstuderande skriftligt analysera och
  motivera de olika val av innehåll och uttrycksform som görs i samband med den egna presentationen.
  Innehåll och kursens delkurser/moment
  Kursen ger de forskarstuderande möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera forskningsresultat
  med olika grupper i samhället. Fokus ligger på att med hjälp av retorikens arbetsprocess analysera, planera och genomföra olika former för kommunikation. Inom kursens tidsram
  ligger tyngdpunkten på muntlig forskningskommunikation, men bygger på att den forskarstuderande
  aktivt använder olika kommunikativa färdigheter, såväl talande som skrivande, lyssnande, läsande och
  gestaltande.


Arbetsformer
Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av gruppdiskussioner,
kamratrespons, praktisk gestaltning, seminarier, workshops och föreläsningar. Kursens genomförs
genom att den forskarstuderande deltar i ett gemensamt kunskapsbygge med kurskamrater och lärare,
och bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.
Betygsgrader
Underkänd, Godkänd
Litteratur och övriga läromedel
Andeweg, Bas. A., de Jong, Japp C. & van Breugel, Fredrique. (2010). The first minutes of conference presentations:
An analysis of the opening of 16 research papers. 2010 IEEE International Professional Comunication
Conference, Professional Communication Conference (IPCC), 2010 IEEE International, 262–272.
https://doi.org/10.1109/IPCC.2010.5530018
Besley, John. C. (2015). What do scientists think about the public and does it matter to their online
engagement? Science and Public Policy, 42(2), 201-214. https://doi.org/10.1093/scipol/scu042
Bourne, Philip E. (2007). Ten simple rules for making good oral presentations. PLoS Computational Biology, 3(4),
e77. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030077
Erren, Thomas C. & Bourne, Philip E. (2007). Ten simple rules for a good poster presentation. PLoS Computational
Biology, 3(5), e102. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030102
Fauville, Geraldine; Queiroz, Anna C. M.; Luo, Mufan; Hancock, Jeffrey & Bailenson, Jeremy. (2022). Impression
Formation From Video Conference Screenshots: The Role of Gaze, Camera Distance, and Angle. Technology,
Mind, and Behavior, 3(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000055
Kjeldsen, Jens E.; Kieve, Amos; Lund, Marie & Barnholdt Hansen, Jette. (). Speechwriting in Theory and Practice.
Springer International Publishing AG. (Kap. 9 “Writing for the Ear”, 10 s.).
Kjeldsen, Jens E. (2006). The Rhetoric of Power Point. Seminar.net http://www.seminar.net/files/
Kjeldsen_powerpoint.pdf
Leshner, Alan I. (2015). Bridging the opinion gap. Science (New York, N.Y.), 347(6221), 459.
https://doi.org/10.1126/science.aaa7477