Societal Impact of Research/ Forskningens genomslag i samhälletSocietal Impact of Research/

Syfte och innehåll (Objective and content)

 • Syftet med kursen är att ge de forskarstuderande en kritisk insikt om värdet
  av samhällelig påverkan och olika metoder att planera, utvärdera och förvalta
  den i relation till det egna forskningsfältet.
  (The objective of the course is to provide students with a critical insight on
  the value of societal impact and different methods to plan, evaluate and
  manage it in relation to their own research field.)
 • Syftet med kursen är även att ge de forskarstuderande möjlighet att träna sin
  förmåga att reflekterande formulera samhällspåverkan och utforma en Impact
  plan för sin forskning samt kommunicera den till relevanta aktörer.
  (The objective of the course is to provide students with the opportunity to
  train their capacity to reflectively formulate the societal impact and an
  impact plan for their research as well as communicate them to relevant
  actors.)
  Lärandemål (Learning outcomes)
  Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande (After completed course, the student
  should):
  Kunskap och förståelse (Knowledge and understanding)
 • kunna förklara och beskriva begreppet Soceital impact och hur det skiljer sig
  från Scientific impact inom olika discipliner.
  (be able to explain and describe what is societal impact and how it differs
  from scientific impact in different disciplines.)
  Färdighet och förmåga (Competence and skills)
 • kunna formulera en Impact plan (hur man uppnår genomslag, samt hur
  man utvärderar och hanterar genomslag på lång sikt) för sin forskning
  genom att använda relevanta metoder.
  (be able to formulate an impact plan (how to achieve impact, how to
  evaluate impact and how to manage impact in the long run) for their
  research by using relevant methods.)
 • kunna identifiera potentiella samhälleliga genomslag av sin forskning
  genom att använda relevanta metoder.
  (be able to identify the potential societal impact of their research by using
  relevant methods.)
 • effektivt kunna kommunicera potentiella samhälleliga genomslag av sin
  forskning och sin Impact plan till relevanta aktörer.
  (be able to effectively communicate the potential societal impact of their
  research and their impact plan to relevant actors.)
  Värderingsförmåga och förhållningssätt (Judgement and approach)
 • kunna kritiskt diskutera bakgrunden till samhälleligt genomslag och
  olika sätt att planera, genomföra och utvärdera den.
  (be able to critically discuss the background of societal impact, and
  different ways of planning, implement and evaluating it.)

  Arbetsformer (Course design)
 • Heldagsseminarier (5 tillfällen) kring relevanta teman från insikt, planering,
  genomförande, validering och presentation av Societal impact
  (Full-day seminars (5 occasions) on relevant themes from insight, planning,
  implementation, validation, and presentation of Societal impact
 • Sammanställning av en impact plan med peer review och validering mot en
  relevant extern (icke-akademisk) aktör.
  (Completion of an impact plan with peer review and validation to a relevant
  external (non-academic) actor.)
  Examinationsformer (Assessment)
  Kursen examineras genom:
 • Deltagande på seminarium.
  (Participation in seminars.)
 • Utveckling av ett impact plan (hur man uppnår genomslag, hur man utvärderar
  och hur man hanterar genomslag på lång sikt, för sin forskning genom att
  använda relevanta metoder.
  (Development of an impact plan (how to achieve impact, how to evaluate impact
  and how to manage impact on the long run) for their research by using relevant
  methods.)
 • Muntlig presentation (pitch) om potentiella samhälleligt genomslag av den
  forskarstuderandes forskning för relevanta aktörer.
  (Oral presentation (pitch) on the potential societal impact of the student’s
  research to relevant actors.
 • Kort reflekterande text över processen att identifiera Soceital impact och ta fram
  ett impact plan.
  (Short reflective text about the process of identifying Soceital impact and
  developing an impact plan.)
  Kurslitteratur (Literature)
  I huvudsak vetenskapliga artiklar relevanta för ämnet och för den
  forskarstuderandes egna impact plan. De senare identifierade av den
  forskarstuderande i samarbete med kursledare.
  (Mainly scientific articles relevant to the subject and to the student’s
  personal impact plan. The latter identified by the student in collaboration
  with the course leader.)

  Övergångsbestämmelser (Transitional provisions)
  När kursen inte längre ges, eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har
  doktoranden rätt att, under ett år efter det att förändringen skett, examineras vid
  två olika tillfällen enligt den kursplan som gällde vid registreringen. (When the
  course is no longer offered, or the course contents have changed extensively, the
  doctoral student is entitled to be examined, for one year after the change, on two
  different occasions in accordance with the syllabus applicable at the registration.)
  Utvärdering (Course evaluation)
  Kursen avslutas med en muntlig och skriftlig kursutvärdering. Resultatet av
  kursutvärderingen följs upp av ämnets handledarkollegium. (The course ends with
  an oral and written course evaluation. The subjects Board of Supervisors follows
  up the result from the evaluation.)