Medievälfärdsstaten inför verkligheten: ett symposium om mediepolitik och lokaljournalistik

Finns det en särskild nordisk “mediemodell”, och vad kännetecknar den i sådana fall? I den komparativa medieforskningen har man länge talat om ett specifikt nordiskt sätt att organisera medierna och kommunikationen i samhället: omfattande public service, offentliga stöd till medieorganisationer och kommmunikationsinfrastruktur, stark pressfrihet och hög tillit till medierna, är exempel på särdrag som präglar de nordiska länderna.

Datum: 30 november, kl. 09.15 – 1 december, kl. 12.30 Plats: