1-2 stillinger som førsteamanuensis innen innovasjon, markedsføring og kommunikasjon (In Norwegian)

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 1-2 stillinger som førsteamanuensis innen innovasjon, markedsføring og kommunikasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for økonomi og administrasjon.

Om stillingen:

Institutt for økonomi og administrasjon ved campus Haugesund styrker nå fagområdene innovasjon, markedsføring og kommunikasjon med inntil to faste førsteamanuensisstillinger. Stillingene vil styrke vår faggruppe innen innovasjon, markedsføring og kommunikasjon for både forskning, formidling og undervisning. Stillingene vil være knyttet til undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Det vil også være aktuelt med undervisning innen etter- og videreutdanning og oppdragsbasert utdanning. Stillingene vil i tillegg delta i intern- og eksternfinansiert FOU-aktivitet ved fakultetet, og vil også delta i søknadsarbeid om eksternfinansiert aktivitet.

Arbeidsplassen er på campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor-, master- og PhD-studenter i grupper på 10 – 400 studenter
 • Veiledning, oppfølging, vurdering og sensur av studenter innen aktuelle fagområder
 • Videreutvikling av emner og studieprogram
 • Deltakelse i relevante FOU-prosjekt, herunder utarbeidelse av søknader om eksternfinansiert aktivitet
 • Andre oppgaver knyttet til forskning, utvikling, formidling og innovasjon tilknyttet aktuelle fagområder

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger   

Formell utdanning og kompetanse:

 • Søkere må ha relevant kompetanse som førsteamanuensis innen området innovasjon, markedsføring eller kommunikasjon
 • Vitenskapelige arbeider innenfor aktuelt fagområde blir vektlagt
 • Pedagogisk basisutdanning er et krav for fast stilling. Den som blir ansatt vil få tilbud om opplæring dersom kravet ikke er oppfylt før ansettelse*
 • Undervisningsspråket er til vanlig norsk, og søkere som ikke behersker  norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelle fagområder er
  ønskelig
 • Erfaring med søknadsarbeid knyttet til ekstern finansiering, f.eks. NFR, EU, regionale
  forskningsfond, HK-dir (tidligere DIKU/Kompetanse Norge osv) er ønskelig
 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv, offentlig sektor eller
  frivillige organisasjoner
 • Interesse for og erfaring med bruk av nettbasert undervisning og studentaktive
  læringsformer

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk/annet skandinavisk språk
 • Evne til å engasjere og motivere studenter

Utdanningsfaglig kompetanse:

*Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

For stilling som førsteamanuensis  skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensiser lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 – førsteamanuensis.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Knut Steffen Vall Kvala,
tlf: 52 70 27 88, e-post: knut.kvala@hvl.no