Dekan for film, TV og spill

Vil du lede Norges sterkeste fagmiljøer innenfor audiovisuelle medier og kunstformer? Vi søker Dekan for film, TV og spill

Om stillingen 

Høgskolen i Innlandet søker etter en tydelig og strategisk leder for høgskolens nye kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill.

Høgskolens styre vedtok i desember 2023 å skape et nytt fakultet bestående av fakultetene Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Dagens tre skoler, Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, skal videreføres i det nye fakultetet. Sammenslåingen skal skape best mulige rammebetingelser for videre utvikling av de audiovisuelle fagmiljøene og ivareta det nasjonale ansvaret høgskolen har for kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film og TV og som nå også skal omfatte spill. Fakultetet skal være et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Som dekan leder du fakultetets samlede virksomhet både operativt og strategisk. Du skal stimulere til fremragende resultater i såvel det kunstneriske utviklingsarbeidet og forskningsvirksomheten som utdanningene, og du skal sørge for god og effektiv administrativ drift ved fakultetet. Som dekan vil du lede fakultetes ledergruppe som består av dekan, prodekaner for hhv. utdanning og forskning, administrativ leder, teknisk leder og ledere for de tre skolene. Du vil lede fakultetsrådet som består av eksterne representanter og representanter for ansatte og studenter. I rektors ledergruppe vil du bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen. Vi ser etter deg som er opptatt av å skape resultater og utvikling, og som i tillegg har innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere audiovisuell eller kunstfaglig utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Dekanen skal lede arbeidet med å etablere og utvikle det nye fakultetet for film, TV og spill. Høgskolen har i dag samlet landets sterkeste fagmiljøer på spill, film og TV-utdanning. Gjennom etableringen av det nye fakultetet skal vi ta vare på og videreutvikle det nasjonale ansvaret vi har, og skape et nasjonalt kompetansesenter på internasjonalt nivå for audiovisuelle fag og kunstuttrykk. Dekanen vil lede dette arbeidet

Fakultetet skal være i faglig front innen sine fagområder. Fakultetet skal være en attraktiv kunnskapsleverandør og samarbeidspartner som driver aktiv kunnskapsdannelse, kunnskapsformidling og kunnskapsforvaltning. Fakultetets utdanninger, teknologiutvikling, kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal være av høy internasjonal kvalitet og gi sentrale bidrag til kompetanse- og tjenesteutvikling innenfor audiovisuelle medier og kunstformer.

Fakultetet skal arbeide sammen innad mellom skolene, og utad med kunstfelt, bransjer og relevant arbeids- og samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dekanen skal være pådriver for at fakultetet bidrar til nærings- og samfunnsutvikling gjennom utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Dekanen må bidra til at fakultetet sikrer varige relasjoner til arbeidslivet for å sikre relevans i all sin virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede etableringen av det nye fakultetet, herunder visjon, strategi og ambisjon for fakultetet.
 • Lede og utvikle den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet.
 • Sikre at fakultetets utdanning, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid har høy kvalitet.
 • Inngå i rektors ledergruppe med medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen.
 • Sørge for at fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt følges opp, og gjøre fakultetet til en synlig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Fremme digitalisering og modernisering av undervisnings- og arbeidsmetoder ved fakultetet.
 • Sikre ansattes og studenters medvirkning ved å legge til rette for ansatt- og studentdemokratiet på fakultetsnivå.
 • Bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold.

Fakultetet har aktivitet på flere studiesteder, og det forventes at dekan er tilstede ved disse. Ledelse og administrasjon av fakultetet er lagt til Lillehammer og Hamar. Du må regne med en del reisevirksomhet.

Om det nye fakultetet

Film og audiovisuelle kunstformer er blant vår tids viktigste kulturuttrykk og former våre liv og samfunn. Audiovisuelle medier og kunnskap om historiefortelling er viktig for å opprettholde et demokrati. Studentene våre skaper morgendagens fortellinger og vår felles visuelle hukommelse. Vi utdanner prisbelønte filmskapere og det finnes knapt en drama-, fjernsynsproduksjon eller spill i Norge uten at en av våre studenter har vært involvert. Vi jobber med et bredt spekter av fortellinger for alle plattformer, sjangre og målgrupper.

Hovedoppgavene for den nye dekanen vil være å skape tverrfaglige synergier og samtidig videreutvikle og ta vare på den enkelte skoles egenart. Samarbeid og utvikling mellom fagmiljøene vil være avgjørende for innovasjon og fremtidsrettet virksomhet i et kunstfelt og bransje i stor teknologisk endring. Fakultetet vil være det største og mest innovative fagmiljøet i norsk sammenheng. Som dekan for det nye fakultetet vil du lede og ha en sentral rolle i å forme fremtiden og styrke fakultetets rolle og posisjon i en bransje som er preget av teknologisk og kunstnerisk utvikling.

Den norske filmskolen har siden den ble opprettet i 1997, utdannet nyskapende og kreative filmskapere til spillefilm og tv-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film, har en betydelig internasjonal anseelse og samarbeider tett med filmbransjen. Filmskolen tilbyr kunstfaglig bachelorutdanning innen manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd; en kunstfaglig masterutdanning med spesialisering innen konseptuell dokumentarregi, fiksjonsregi, manus, visuell design og produsent; og et kunstfaglig doktorgradsprogram med stipendiater knyttet til filmskolen, TV-skolen og Spillskolen. Filmskolen har i dag sin virksomhet på Lillehammer og i Oslo.

TV-skolen på Lillehammer, startet i 1987 og har holdt høy kvalitet på sine tv-utdanninger siden oppstart. TV-skolen samarbeider tett med TV-bransjen og tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm gjennom utdanninger i TV- og dokumentarregi, og -produksjon og produksjons- og prosjektledelse. TV-skolen har bl.a. en unik flerkamerautdanning i nordisk sammenheng, og et sterkt miljø for dokumentar.

Spillskolen ble etablert på Hamar i 2003. Skolen har et sterkt fagmiljø som har vært i front for spillutdanning i Norge og Norden, og samarbeider tett med andre miljøer i regionen. Spillskolen utdanner spillutviklere, animatører, teknologer og programmerere, og har bl.a. ansvar for etablering av en ny unik tverrfaglig bachelorutdanning i kunstig intelligens med planlagt oppstart høsten 2024. Fagmiljøet er internasjonalt med medarbeidere fra mer enn ti nasjoner, og ligger langt framme på forskning. Skolen har oppnådd å bli anerkjent som educational partner for både Unreal og Unity. 

Fakultetet vil totalt ha ca. 110 ansatte og 550 studenter når det etableres 01.08.2024 

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • kunstfaglig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor et av fakultetets fagområder. Særlig relevant ledererfaring fra lignende virksomhet kan kompensere for kravet om kunstfaglig førstekompetanse
 • dokumentert ledererfaring på høyt nivå, fortrinnsvis fra audiovisuell virksomhet og/eller høyere utdanning
 • erfaring med å lede og utvikle ledergrupper
 • erfaring fra ledelse av utdannings- og/eller kunstnerisk utvikling/forskningsvirksomhet

Det er ønskelig med: 

 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning, kunstneriske utviklingsarbeid og forskning
 • erfaring fra ledelse av tverrfaglig virksomhet
 • erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører, næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner, gjerne også internasjonalt
 • erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling og -implementering
 • erfaring og kunnskap om økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • engasjement for lærings- og arbeidsmiljø

Personlige egenskaper: 

Vi søker deg som evner å utøve overordnet strategisk ledelse og har god system-, organisasjons- og virksomhetsforståelse. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang og er opptatt av utvikling og resultater. Du er god til å bygge team og lykkes med å motivere, inkludere og utvikle de rundt deg. Du kommuniserer godt og trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Når vi vurderer hvilken kandidat som er best kvalifisert, vil vi gjøre en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner slik de er formulert i annonseteksten. Lederkompetanse og personlig egnethet vil tillegges særlig vekt i tillegg til utdanning, motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav.

Stillingen og arbeidsoppgavene skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som dekan (stillingskode 1474) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-intredelse) to ganger (tilsammen 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen“. 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

 • Rektor Peer Jacob Svenkerud

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.