Docent i medievidenskab (In Danish)

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forsker vi for at sikre vores studerende den nyeste viden og for konstant at kunne forstå, udfordre og udvikle den indflydelsesindustri, som vi ruster vores studerende til at blive en del af; medie-, kommunikations- og reklamebrancherne. Nu har du som docent mulighed for at blive en del af højskolens ambitiøse indsats for at styrke både vores studerende og de professioner, som vi uddanner dem til.

Forskningen på DMJX har til formål at udvikle og formidle ny viden af betydning for højskolens uddannelser – fra professionsbachelor til diplom- og kandidatuddannelser, og desuden være til betydelig gavn for de brancher vi uddanner til. Sammenhængen mellem forskning, uddannelse og branche sikres gennem forskningens relevans for højskolens uddannelser og ved at adressere branchernes udfordringer og behov for ny viden i praksisnær og anvendt forskning.

Medierne er mere end nogensinde til debat, og vi ønsker at bidrage til såvel debatten som den egentlige udvikling af medieformaterne. Vi søger derfor en docent i medievidenskab med erfaring og kompetencer til at udvikle vores forståelse af indholdsproduktion og -formater og -distribution.

Stillingen som docent

Den nye docent i medievidenskab vil blive tilknyttet Institut for Medier, og vil spille en central rolle som deltager i Center for Medier og Innovation, hvis formål blandt andet er at undersøge hvordan nye forbrugsmønstre ændrer vilkårene for indholdsproduktionen. Denne viden er nødvendig for at forstå hvilke faktorer, der påvirker mediernes vilkår, samtidig med at det udgør en forudsætning for et velfungerende moderne demokrati. Som docent får du således et vigtigt ansvar for at fastholde og udbygge vores inspirerende og produktive forskningsmiljø i tæt samarbejde med de øvrige faglige medarbejdere på højskolen. Der er tale om en stilling med 40% forskningsforpligtelse, 50% undervisningsforpligtelse og 10% tid til øvrige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:

 • Planlægning, styring, gennemførsel og evalueringaf forsknings- og udviklingsaktiviteter med relevans for uddannelserne, institutionens praksis samt professionen
 • Udvikling af samarbejdet med medie- og kommunikationsbranchen
 • Samarbejde med relevante forskningsmiljøer både nationalt og internationalt
 • Undervisning og udvikling af undervisning inden for BA-uddannelserne Medieproduktion og Ledelse (MPL) og TV- og Medietilrettelæggelse (TVM) samt vores efter- og videreuddannelser

Dine kvalifikationer og kompetencer

Vi forventer, at du som ansøger har en stærk faglig profil og dokumenteret forskningserfaring såvel som publikationer på internationalt niveau inden for medievidenskab og medieforskning.

Du bør have forsknings- og publikationserfaring inden for mindst to og gerne flere af følgende felter: Medievidenskab, analyser af medieforbrug (gerne med fokus på børn og unges medieforbrug), indholds- og produktionsstudier, sociale medier eller tværmediel historiefortælling og publicering og distribution af audiovisuelt indhold på tværs af platforme.

Vi forventer desuden, at du som ansøger har:

 • Ph.d. eller andet tilsvarende niveau
 • Lyst til forskningsformidling og inddragelse af praksis i form af kobling til branchen
 • Forskningskompetencer på højt niveau dokumenteret ved tidligere ansættelser, publiceringer og evt. ledelse af forskningsprojekter
 • Omfattende erfaring fra den akademiske verden, såvel som dokumenteret erfaring fra samarbejde med private og/eller offentlige aktører inden for analyse eller udvikling af nye medier, formater og deres betydning for brugere, virksomheder og samfund
 • Erfaring med at udvikle og gennemføre forskningsprojekter
 • Omfattende kendskab til og dokumenteret erfaring med anvendelse af kvalitative eller kvantitative metoder
 • Omfattende undervisningserfaring og dokumenteret, kontinuerlig høj kvalitet i undervisning, illustreret ved såvel gode evalueringer samt innovative og nyskabende tilgange til undervisning samt erfaring med uddannelsesudvikling

Der lægges ligeledes vægt på, at du indgår i såvel nationale som internationale forskningsnetværk, og har potentiale til at trække forsknings- og udviklingsprojekter til DMJX i samarbejde med partnere inden for den akademiske verden.

Om Forskning og Udvikling på DMJX. Hvem er vi?

Forskning og udvikling på DMJX er en central aktivitet, der foregår på tværs af organisationen, og som skaber værdi for højskolens seks BA-uddannelser, Kursus- & Videreuddannelsesområdet samt diplomuddannelserne. Rektor varetager det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af forskning ved DMJX, mens docenterne refererer til institutchefer i lighed med de øvrige faglige medarbejdere. Den kommende docent i medievidenskab vil referere til institutchef for Medieproduktion og Medieledelse.

Vores tilgang til forskning er anvendelses- og samarbejdsorienteret. Alle vores forskere underviser, deltager i fælles forskningsprojekter og indgår i udviklingsprojekter med eksterne aktører. Vi har høje ambitioner – ikke mindst i forhold til at gøre en forskel i de brancher, vi uddanner til.

Vi har etableret fire forsknings- og udviklingscentre indenfor journalistik, medier, kommunikation og visuel formidling. Centrene har til formål at skabe en tydelig profilering og samling af DMJXs faglige kernekompetencer blandt såvel forskere som undervisere indenfor de respektive fagområder. Derudover skal centrene skabe en tydelig forskningsunderstøttelse af alle uddannelser på DMJX.

Center for Medier og Innovation, som den kommende docent i medievidenskab vil blive en del af, har som formål at bedrive forsknings- og udviklingsprojekter indenfor mediernes teknologiske udvikling, ændrede rammevilkår og forbrugernes ændrede medieadfærd som en måde at forstå hvilke faktorer, der påvirker mediernes vilkår, samtidig med at det udgør en forudsætning for et velfungerende moderne demokrati.

Læs mere om Forskning og Udvikling på DMJX her.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en 5-årig stilling som docent med mulighed for forlængelse, som ønskes besat snarest muligt.

Arbejdsstedet vil primært være på vores campus i København (som inden for det næste år flytter til Ørestaden). Der skal dog påregnes rejseaktivitet med passende mellemrum til vores campus i Aarhus.

Løn og ansættelsesvilkår som docent sker efter gældende overenskomst med Finansministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1458 af 24/06/2021.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen eller bedømmelsesproceduren eller ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Institutchef Bård Blytt Sandstad på bbs@dmjx.dk, eller Rektor Julie Sommerlund på js@dmjx.dk.

Ansøgning- og bedømmelsesproces

Til brug for bedømmelsen, er det obligatorisk at vedhæfte følgende materiale:

 • Motiveret ansøgning
 • CV indeholdende publikationsliste, dokumentation for uddannelse samt oplysninger om undervisningserfaring, forskningsformidling og praksiserfaring fra relevante brancher eller innovationsprojekter.
 • Mindst 3 og højest 5 publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes den elektroniske ansøgning.

Til bedømmelse af kvalifikationerne hos ansøgere til en stilling som docent sammensætter rektor for højskolen et eksternt bedømmelsesudvalg på tre personer, der ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem ved højskolen. Rektor fastsætter samtidig en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr 673 af 13/05/2020, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansøg elektronisk via vores rekrutteringssystem senest onsdag den 7. september 2022.

Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.