Doctoral Students in Journalism, Media or Communication Studies

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem. 

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem bedriver sin verksamhet på campus Sundsvall och Östersund, och har delar av sin forskning i forskningscentret DEMICOM. Forskningen vid DEMICOM är på ett övergripande plan inriktad mot studier av individer, organisationer och samhällen med särskilt fokus på demokratiska och kommunikativa värden. Sådana frågor studeras tematiskt av olika forskargrupper inom 1) journalistik/ medieutveckling, 2) organisationskommunikation och strategisk kommunikation, samt 3) politisk kommunikation. Du kan läsa mer om DEMICOM här (länk).

Mittuniversitetet söker nu tre doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap, som ska knytas till DEMICOMs forskningsområden. Anställningarna är placerade vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, campus Sundsvall. Inom ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskarutbildningens uppläggning återfinns i den allmänna studieplanen (länk).

Doktorandstudiernas omfattning och arbetsuppgifter 
Som doktorand ägnar du din tid främst åt forskarutbildningen, vilken motsvarar fyra års heltidsstudier. Utöver detta förväntas doktoranden utföra institutionstjänstgöring (såsom undervisning) motsvarande högst tjugo procent av heltid, vilket gör att anställningen kan förlängas i motsvarande grad, dock längst till fem år, heltid.

Den studerande ska under studietiden tillägna sig kunskap inom ämnets teori, metod och aktuell forskning i bred bemärkelse, samt fördjupad kunskap inom ett av de fyra områden som återfinns inom ramen för DEMICOMs verksamhet. Målet är att den studerande ska utvecklas till en kritisk forskare med förmåga att självständigt utföra vetenskapligt arbete.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs för det första att den sökande har grundläggande behörighet vilket innebär antingen examen på avancerad nivå eller 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå. För det andra krävs särskilt behörighet vilket innebär att den sökande inom grundutbildningen ska ha fullgjort 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats/självständigt arbete om minst 15 hp. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs utifrån tre kriterier. För det första bedöms fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. För det andra bedöms upplägget av en projektskiss som ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i DEMICOMs forskningsområden. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till DEMICOMs verksamhet. För det tredje tas hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Handläggning 
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning .

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamenTillträde 1 september 2023 eller efter överenskommelse. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 

Information
Upplysningar om anställningen och forskarutbildningen lämnas av Lottie Jangdal, proprefekt vid Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem, lottie.jangdal@miun.se, telefon: 010-142 84 81, eller Ingela Wadbring, professor och centrumledare för DEMICOM, ingela.wadbring@miun.se, telefon: 010-142 81 44 eller 070-333 27 16.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas och beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2 maj 2023.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

 • Anställningens omfattningHeltid
 • TillträdeTillträde 1 september 2023 eller efter överenskommelse. 
 • LöneformEnligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar3
 • Syssel­sättnings­grad100%
 • OrtSundsvall
 • LänVästernorrlands län
 • LandSverige
 • Referens­nummerMIUN 2023/801
 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat2023-04-06
 • Sista ansökningsdag2023-05-02