Doktorandplatser i medie- och kommunikationsvetenskap inom forskarskolan Skola – Sport – Skärm (In Swedish)

Forskarskolan Skola – Sport – Skärm

Nu söker vi 3 doktorander inom forskarskolan Skola – Sport – Skärmvärdeladdade lärandepraktiker https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm.

Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola, utbildningssociologi vid Uppsala universitet, samt idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Doktorandprojekten kommer att undersöka skolans digitalisering, barns och ungas användning och värdering av digitala medier, och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet, och mål.

Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås. För mer information se denna länk.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Södertörns högskola hyser en av landets ledande medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsmiljöer. Läs mer om ämnet här.
Den utbildningsvetenskapliga forskningen inom MKV tar sin utgångspunkt i den tilltagande digitaliseringen, medialiseringen, och datafieringen av såväl skola, utbildning, som barns- och ungas vardagsliv. 
Forskarutbildningen inom forskarskolan Skola – Sport – Skärmvärdeladdade lärandepraktiker omfattar huvudsakligen tre områden, där samhällets olika maktstrukturer; klass, genus, etnicitet, liksom digital kompetens i vid mening, skär naturligt genom samtliga:

  • Den tilltagande digitaliseringen och datafieringen av läromedel, skolmiljöer (inkluderat olika appar och lärplattformar), undervisning och kommunikation mellan hem och skola.
  • Barns och ungas kunskaper och kunnighet om digitala medieteknologier och hur detta samverkar med deras omvärldsuppfattning, syn på kunskap, och lärande.
  • Barns och ungas lärande i vid mening; hur skola, fritid, hem och medier utgör en sammanhållen helhet där olika lärandepraktiker, temporala strukturer och värden upprätthålls, konstrueras, harmonieras och konkurrerar.

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller som har förvärvat motsvarande kunskaper utomlands eller genom avlagd äldre examen.
Om särskilda skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för enskild sökande medge undantag från villkor för särskild behörighet.

Förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på svenska och engelska samt behärska eventuella språk som krävs för avhandlingsarbetet är en förutsättning för att antas till utbildningen.

Antagning och anställning

Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för kultur och lärande under motsvarande fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom t ex undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.

Se vidare Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Södertörns högskola här.

Anställningen börjar den 1 januari 2022


Ansökan


Du ansöker i vårt webbaserade rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök” längst ned i annonsen. Alla ansökningshandlingar laddas upp i systemet via ansökningsformuläret.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

– Ansökningsbrev
– CV
– Examensbevis och intyg som påvisar behörighet att söka tjänsten
– Uppsats och andra vetenskapliga verk som är relevanta för ansökan
– Projektplan om 1000-1500 ord som redovisar planerad forskning

Till ansökan kan även maximalt tre publikationer bifogas.

Sista ansökningsdag är 11 oktober 2021 kl 23:59. 

Ytterligare upplysningar


Medie- och kommunikationsvetenskap
Stina Bengtsson, ansvarig för forskarskolan Skola – Sport – Skärmstina.bengtsson@sh.se
Göran Bolin, studierektor för forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap, goran.bolin@sh.se
Michael Forsman, föreståndare för avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, michael.forsman@sh.se

Utbildningsvetenskapliga studier
Niclas Månsson, ordförande i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier,  niclas.mansson@sh.se

HR-generalist
Mirjam Bargello Lindberg, mirjam.bargello.lindberg@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.