Doktorgradsstipendiat innen TV/film-dokumentar (In Norwegian)

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale. Fakultetet har for tiden ca. 280 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 50 stipendiater.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 55 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag.

Doktorgradsstillingen inngår i det internasjonale, tverrfaglige forskningsprosjekt Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War, som er finansiert av Norges forskningsråd/Fellesløftet IV (2022–2026). Det forventes at den som ansettes, deltar aktivt i prosjektgruppens aktiviteter. Den som får stillingen tas opp på ph.d.-spesialiseringen i litteraturvitenskap ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Det er over 75 år siden krigen tok slutt, likevel er de kulturelle bearbeidelsene og kollektive minneprosessene etter 2. verdenskrig aktuelle, dynamiske og i mange tilfeller akutt omtvistede i Norge i dag. I forskningsprosjektet Making Memories antar vi at estetiske og performative uttrykk spiller en viktig rolle i disse kollektive prosessene i samtiden og for fremtiden. Vi skal undersøke slike uttrykk og deres resepsjon fra ca. 2011 («22. juli») frem til i dag og gjennom hele prosjektperioden, i et bredt spekter av sjangre, medier og kunstarter, inkludert både «brede» populærkulturelle og «smale» eksperimentelle former.

Doktorgradsprosjektet skal kartlegge og analysere bruken av tidsvitner i dokumentariske fortellerformer for film og TV om andre verdenskrig i Norge. Tidsvitner spiller en viktig rolle i et bredt spekter av dokumentariske undersjangrer, som for eksempel i dokumentarseriene Alliert og alene (2015) og Frontkjempere (2021), den journalistiske dokumentaren, Det siste vitnet (2015), den delvis animerte serien Barn i krig (2015) og NRKs minneprogrammer om krigens avslutning i Nord-Norge (2014 og 2019). Vitnesbyrdene eksisterer i form av audiovisuelle opptak, lydopptak og verbale referater, som så blir remediert og rekontekstualisert, ofte med en autentiserende hensikt. I dette prosjektet skal bruk av tidsvitner undersøkes som estetiske artikulasjoner, både med henblikk på deres funksjon i den konkrete TV/filmfortellingen, og på deres egenskaper og betydning for kollektiv minneproduksjon.

Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha relevant mastergrad/hovedfag, fortrinnsvis i filmvitenskap eller medievitenskap. Søkere med mastergrad i andre relevante studier, som litteraturvitenskap, historie, idéhistorie, kunstfag, estetiske fag, visuell kultur, minnestudier eller lignende, må dokumentere fordypning innen dokumentarfilm og/eller TV. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4 fjerde ledd.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder og i forskningsprosjektet Making Memories er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant tema i masteroppgaven og/eller annet FoU-arbeid
 • Relevant erfaring/praksis

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til å arbeide målrettet, systematisk, konsentrert og selvstendig.

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelt tidligere publiserte arbeider og relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 491 200 bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en”.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 7 sider inkludert referanseliste. Den skal presentere forskningsfeltet som ph.d-prosjektet bidrar til, presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, materiale, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må registreres/lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 7 sider inkludert referanseliste
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave (fulltekst)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner og ev. kunstneriske arbeider
 • Inntil 5 vitenskapelige publikasjoner (i tillegg til masteroppgaven)
 • Inntil 5 faglige formidlingstekster og/eller utviklingsarbeider
 • Vitnemål med karakterutskrift for all utdanning utover videregående skole til og med bachelorgrad
 • Vitnemål med karakterutskrift for høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Attester
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk/et annet skandinavisk, skriftlig og muntlig (flytende).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.05.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe, tlf. +47 3814 1397, mobil +47 40233053, e-post siri.h.lindoe@uia.no (kan kontaktes for mer informasjon om Making Memories prosjektet)
 • Professor Unni Langås, spesialiseringsleder for ph.d.-programmet i litteraturvitenskap, tlf. +47 3814 2075, e-post unni.langas@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen: