Ekstern lektor med særlig kompetence inden for Historie og Journalistik (In Danish)

Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. Vi udfordrer de akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vil du være med?

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger ekstern lektor i historie og journalistik fra 1. september eller snarest muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling og den er tidsbegrænset til 3 år. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres et bestemt antal undervisningstimer hvert semester.

Ansvar og opgaver

Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også vejlede, forelæse og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for historie og journalistik.

Kriterier og faglige kvalifikationer

Ansøgere skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau. Derudover er det en forudsætning at du enten;

  • har relevant praksiserfaring på højt niveau inden for undervisning i historie og/eller journalistik eller medierelaterede fag, som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse eller
  • er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Der lægges endvidere vægt på kvalifikationer inden for følgende faglige områder:

  • Undervisningserfaring
  • Viden på universitetsniveau om moderne dansk og europæisk/verdens historie
  • Viden på universitetsniveau om medier i historisk kontekst

Vi lægger derudover vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse

I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Undervisningserfaring
  • Relevant praksiserfaring såfremt ansøger ikke er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Kandidater der ansøger i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder. 

Introduktionskursus

Alle uddannelser ved Roskilde Universitet udbydes inden for rammerne af RUC’s fælles pædagogiske model og uddannelsesstruktur. For at sikre at alle vores undervisere har et godt kendskab til den pædagogiske model og til projektvejledningsformen, er det obligatorisk for alle nyansatte at deltage i to korte introduktionskurser med netop dette omdrejningspunkt:

  • Introduktion til Roskilde Universitets pædagogiske tilgang
  • Introduktion til projektvejledning

 Du kan læse mere om kurserne her: https://study.ruc.dk/eae

Kurserne er henholdsvis 2 og 3 timer og ligger i direkte forlængelse af hinanden på enten dansk eller engelsk. Deltagelse forudsætter ikke nogen forberedelse.

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder Kim Esmark på email kesmark@ruc.dk (eller tlf 4674 2821).

Ansættelsesvilkår

Du vil i stillingen referere til dekan Ida Willig.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Motiveret ansøgning 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse 

4. Refleksioner over undervisningsportfolio (evt. undervisningsportfolio);

5. Eventuelt: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer 

Ansøgningsfristen er 24. august 2022

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.