Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskulelektor i medieproduksjon (In Norwegian)

Om stillinga

Vil du vere med å utdanne morgondagens medieprodusentar? Vil du forske på visuell historiefortelling eller utviklinga i mediebransjen? Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, har vi ledig ei 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i medieproduksjon ved Institutt for film og animasjon, frå 1. august 2023. Dato for oppstart kan justerast etter avtale.

Ved Bachelor i Medieproduksjon jobber studentane med enkamera- og flerkameraproduksjonar innan dokumentar, oppdragsfilm og livestreaming. Studentane lærer idé- og konseptutvikling, research, visuelt språk og produksjonsteknikk, og får erfaring frå arbeid med regi, foto, lyssetting, lyd, klipp og produksjonsleiing.

Kvalifikasjonar

Du må ha:

  • Bransjeerfaring innanfor videoproduksjon
  • Kompetanse i visuell historiefortelling og bruk av dramaturgiske virkemiddel
  • Høgare utdanning innan fagområdet: For tilsetjing som førsteamanuensis vil det seie doktorgrad. For tilsetjing som høgskulelektor/førstelektor vil det seie mastergrad eller tilsvarande. Her kan omfattande arbeidserfaring kompensere for manglande utdanning.

Det er ein fordel om du:

  • Kan undervise og rettleie i heile produksjonsprosessen, frå idéutvikling og planlegging til opptak og postproduksjon
  • Har interesse for medieutviklinga, bruk av ny teknologi og utvikling av forteljarformer på ulike plattformer
  • Har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring med undervisning og rettleiing

Søkar må ha gode kunnskapar i norsk/skandinavisk språk og engelsk, både skriftleg og munnleg, og kunne undervise på både norsk/skandinavisk og engelsk. Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.

Personlege eigenskapar vert vektlagt. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å ta initiativ, vere ryddig og arbeide både sjølvstendig og i team vil vere viktig.

Aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning.

Søkjar må dokumentere eigen kompetanse, utdanning, arbeidserfaring, evt. FoU-arbeid og kunstnarleg produksjon.

Søkarar utan praktisk-pedagogisk kompetanse kan kan tilbys stillinga under føresetnad å tileigne seg slik kompetanse innan to år.

Arbeidsstaden er på campus ved Høgskulen i Volda.

Arbeidsfelt

Stillinga skal dekke undervisning, rettleiing og fagleg utviklingsarbeid og forskning innan medieproduksjon og visuell historiefortelling med levande bilete, spesielt retta mot dokumentar og oppdragsfilm. Den som vert tilsett vil få emneansvar og det følger administrative oppgåver med stillinga mellom anna knytt til dette.

Stillinga er utlyst som høgskulelektor, førstelektor eller førsteamanuensis. For søkjarar som oppfyller kravet for tilsetjiing som førsteamanuensis vil stillinga i tillegg til undervisning omfatte forskingsaktivitet. Avdelinga har fleire forskargrupper, og det er gode muligheiter for fagleg utvikling.

Søkjarar med mastergrad blir vurdert for stilling som høgskulelektor/førstelektor, avhengig av kompetanse og erfaring.

Vi tilbyr

HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei stor, spanande og samfunnsviktig verksemd.

Avdelinga har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfelesskap, der det er mulighet for fagleg og personleg utvikling.

Høgskulen i Volda og Avdeling for mediefag har gode vilkår for forsking, og det finst fleire aktive forskargrupper på ulike fagfelt.

Løn etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda.

Førsteamanuensis 1011 frå kr 584 700 – 758 070, Førstelektor 1198 frå kr 658 457 – 752 325, Høgskulelektor 1008 frå kr 526 100 – 689 404.

Generell informasjon

Ved HVO er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar på arbeidet vårt. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ei samanhengande yrkeskarriere. Lokala er universelt utforma, og vi legg tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på arbeidsgiverportalen.

Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidatar vert innkalla til intervju. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.

Om søknaden

Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen. Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga.

Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte dekan Kate Kartveit, tlf.: 70 07 53 04 eller instituttleiar Ivar John Erdal, tlf.: 70 07 54 25.

Om avdelinga

Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har landets største mediefagsmiljø med omtrent femti tilsette og over 500 studentar. Avdelinga har blant anna utdanningar i journalistikk, animasjon, medieproduksjon, og PR, kommunikasjon og media. Avdelinga har også̊ ein engelskspråkleg mastergradsutdanning i Master in Media Practices.

Studiebygda Volda

Midt mellom fjord og fjell på spektakulære Sunnmøre finn du Høgskulen i Volda, med sine lange tradisjonar.

Les meir på www.hivolda.no

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er høgskulen for humaniora og samfunnsvitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4500 studentar og 380 tilsette. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.