Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i undersøkende journalistikk (in Norwegian)

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen undersøkende journalistikk. 

Stillingen er knyttet til Faggruppen for historie, kultur og medier. Primært er stillingen tillagt undervisning og veiledning på bachelor og masternivå i journalistikk, organisatorisk tilrettelegging for undervisning og læring, og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid innenfor journalistikk og medier.

Vi søker etter personer med utdanning i journalistikk eller annet relevant fagområde, og særlig solid redaksjonell erfaring med undersøkende journalistikk. Stillingen omfatter undervisning og veiledning på bachelor og masternivå i journalistikk, organisatorisk tilrettelegging for undervisning og læring, og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid innenfor journalistikk og medier. 

Dersom det på grunn av manglende søkertilgang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ved ansettelse som universitetslektor vil fakultetet legge til rette for å utarbeide en kompetanseplan for at den ansatte på sikt kan kvalifisere seg til førstestilling. 

Stillingen har daglig arbeidssted ved campus Bodø. Arbeidsoppgaver ved andre studiesteder kan også måtte påregnes. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere steder, og vektlegger samarbeid mellom vitenskapelig ansatte uavhengig av geografisk plassering.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning i undersøkende journalistikk, dette gjelder først og fremst på bachelornivå.
 • Den som ansettes vil ha emneansvar og et overordnet ansvar for å utvikle undervisning i undersøkende og datastøttet journalistikk, og veilede studentene i deres øvingsproduksjon.
 • Den som ansettes vil få en sentral rolle for undervisning på andre emner på både bachelor og masternivå, særlig innen kildekritikk,research, åpenhet og innsyn, datadrevne metoder, digital sikkerhet, samt innen allroundjournalistikk.
 • Det forutsettes at den som ansettes skal ta aktivt del i arbeidet i forskningsgruppen for journalistikk og nye medier, kunne arbeide systematisk med faglig-pedagogisk utvikling innen journalistfaget.
 • Delta aktivt i utforminga av relevant studietilbud i journalistikk ved Nord universitet.
 • Det forventes at den som tilsettes har eller innen rimelig tid skaffer seg inngående kjennskap til bruken av all programvare i journalistutdanninga (læringsstøttesystemer, research- og analyseverktøy, programmer for redigering og publisering av tekst, bilder, lyd, grafikk og video). Det forventes også at vår nye kollega vil holde seg oppdatert på endringer av teknisk, praktisk og organisatorisk art i journalistiske medier.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Relevante fag er samfunnsvitenskap, informasjonsvitenskap eller utdanninger med vekt på praktisk-teoretisk kompetanse på produksjon og analyse av visuell kommunikasjon.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor:

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde ved betydelig erfaring innen journalistikk.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle:

 • Undervisningsspråk og arbeidsspråk er norsk , og det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk. Den som ansettes må kunne dokumentere beherskelse i norsk, eller annet skandinavisk språk, tilsvarende CEFR-nivå B2 innen to år.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant utdanning og redaksjonell yrkespraksis; herunder spesielt erfaring med undersøkende journalistikk og datadrevet journalistikk
 • Erfaring fra arbeid med ulike publiseringsplattformer
 • Erfaring med redaksjonell ledelse
 • Kjennskap til medierett
 • Kjennskap til presseetikk
 • Forsknings- og utviklingsarbeid  som er relevant for stillingen
 • God evne til å kommunisere med studenter og kolleger, og delta aktivt i fagmiljøet
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Professor Birgit Røe Mathisen, e-post birgit.r.mathisen@nord.no tlf. 75 51 72 05

Søknadsprosessen

 • Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.
 • Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.03.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse.
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Kontaktinformasjon til to-tre referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området/Storbritannia må du legge ved NOKUT-godkjenning

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30175253