Førsteamanuensis i filmvitenskap

*In Norwegian

Om stillingen

Ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis. Stillingen er knyttet til undervisning på instituttets bachelorprogram i filmvitenskap og masterprogrammet i film- og medievitenskap.

Din nærmeste leder er instituttleder.  
 

 Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i filmvitenskap på alle nivåer. 
 • Utvikling av filmvitenskapelige undervisningsopplegg, emner og studieprogram.
 • Veiledning og sensur på alle programnivå.
 • Administrativt arbeid som faggruppeledelse og studieprogramledelse.
 • Forskningsledelse, veiledning av doktorgradsstudenter, samt initiering av nye forskningsprosjekter med ekstern finansiering.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet filmvitenskap i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

 • Doktorgrad innenfor filmvitenskap, eller annen humanistisk disiplin med et filmfaglig innhold direkte relevant for stillingen. 
 • Dokumentert pedagogisk erfaring på universitetsnivå. 
 • Stillingsinnehaver må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk som arbeidsspråk. 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

Det forventes at den nyansatte skal kunne bidra i undervisning og veiledning på alle nivåer på faggruppens

studieprogrammer, og filmteoretisk og/eller filmanalytisk kompetanse er særlig ønsket. 
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 

 • Vitenskapelig produksjon innenfor områder som er relevant for den utlyste stillingen, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Omfang og kvalitet vil bli vektlagt, men originalitet og nyskaping kan kompensere for kvantitet. 
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse (formidlingsevner, utdanning, undervisnings og veiledningserfaring, veiledningserfaring på master og doktorgrad vurderes positivt) 
 • Erfaring fra forskningsprosjekter 
 • Evne til å initiere og utvikle forskningsprosjekter og nettverk 
 • Potensial for å bidra til langsiktig utvikling av fagmiljøets virksomhet 
 • Kvalifikasjoner innenfor formidling og samfunnskontakt 

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • Samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Faglig nysgjerrighet og motivasjon for å bedrive fagutvikling sammen med kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Engasjement i studentene og deres faglige utvikling

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. 

Vi tilbyr

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

https://youtube.com/watch?v=hWvFBFg6yCI%3Fautoplay%3D0%26modestbranding%3D1%26playsinline%3D0%26rel%3D0%26start%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jobbnorge.no%26widgetid%3D2

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 646.000,- – kr 777.900,- (lønnstrinn 66-76) pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på skandinavisk eller engelsk.  

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

 
Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer): 

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling   
 • vitenskapelige arbeider – publiserte eller upubliserte – som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 5 arbeider og maksimalt 500 sider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en publikasjonsliste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • en kort beskrivelse av forskningsplaner 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser 

Som søker oppfordres du til å bruke NOR-CAM som verktøy for dokumentasjon av din kompetanse

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert, og åpen vitenskapspraksis anerkjennes. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA og forpliktelsene i CoARA om ansvarlig vurdering av forskning og anerkjennelse av en større bredde av faglige bidrag. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.