Førsteamanuensis i medievitenskap (In Norwegian)

Om stillingen

Stillingen er ved Institutt for kunst- og medievitenskap, som for tiden har 29 faste stillinger fordelt på fagområdene kunsthistorie, drama og teater, film- og videoproduksjon, filmvitenskap og medievitenskap.

Stillingen skal bidra til å styrke og utvikle medievitenskap på alle nivåer, fra bachelor til master og ph.d. Stillingen skal dekke undervisning og forskning innen fagområder som visuell kultur, digital kultur, medieestetikk, medieanalyse og/eller medieteori.

Nærmeste leder for stillingen er instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i medievitenskap på alle nivåer innen emner som visuell kultur, digital kultur, medieestetikk, medieanalyse og/eller medieteori
 • Undervise i transdisiplinære kurs som inngår i bachelor eller master i medievitenskap
 • Delta i videreutvikling av studieplan og emner/undervisningsopplegg
 • Veiledning og sensurering på ulike nivå innenfor det aktuelle fagområdet
 • Administrativt arbeid som faggruppeledelse og studieprogramledelse
 • Lede og initiere forsking, drive forskerveiledning og arbeide aktivt for å etablere eksternfinansierte forskingsprosjekt

Kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis må du kvalifisere innenfor fagområdet medievitenskap i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen medievitenskap eller lignende felt
 • Undervisningserfaring fra noen av fagområdene nevnt over

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå, jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønsket kompetanse

 • Erfaring med veiledning, både på bachelor- og masternivå
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Universitetspedagogisk kurs
 • Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeidene, erfaring fra undervisning, veiledningserfaring på alle nivåer, prøveforelesning og intervju
 • Erfaring fra deltakelse/ledelse av forskningsprosjekter
 • Det vil være en fordel å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • Faglig nysgjerrighet og motivasjon for å bedrive fagutvikling sammen med andre
 • Samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Engasjement i studentene og deres faglige utvikling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som Førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 574 700 til kr 665 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 
 

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at hen kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.https://www.youtube.com/embed/hWvFBFg6yCI?autoplay=0&modestbranding=1&playsinline=0&rel=0&start=0&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.jobbnorge.no&widgetid=2

Om søknaden

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (5-7 arbeider) Det er mulig å sende inn deler av større vitenskapelige arbeider, så vel som upubliserte arbeider. 
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du   spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen. 
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • Navn og adresse til tre referanser 
 • Forskningsplan 
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste (“Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU“)  
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling


Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med instituttleder Tore Kirkholt, tlf. +47 73596603, e-post: tore.kirkholt@ntnu.no. eller nestleder Guri E. Hanem, e-post: guri.hanem@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Kristian Arne Iversen, e-post: kristian.a.iversen@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 20.11.2021