Høgskulelærar/ reportasjeleiar ved SUJO (In Norwegian)

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen søker reportasjeleiar i fast, 100 prosent stilling, snarast mogeleg.

SUJO er det første og einaste senteret for undersøkande journalistikk i Norge og blei etablert hausten 2018. Senteret sitt mål er å styrke den undersøkande journalistikken, med eit spesielt ansvar for lokale, regionale og mindre redaksjonar. 37 undersøkande prosjekt har sidan oppstarten fått hjelp av senteret. I tillegg har over 250 journalistar og redaksjonelle leiarar delteke i SUJO sine workshops i undersøkande metode. SUJO har også et internasjonalt samarbeid gjennom medlemskapet i Global Investigative Journalism Network (GIJN).

Som medarbeidar i SUJO blir du ein aktiv deltakar i eit redaksjonelt miljø med erfarne journalistkollegaer, forskarar og gjestande journalistar og masterstudentar i undersøkande journalistikk. 

Arbeidsoppgåver:

 • Leie workshops i undersøkande journalistikk 
 • Rettleie i undersøkande journalistiske prosjekt i norske redaksjonar 
 • Rådgjeving for medieleiarar og redaktørar
 • Tett kontakt med bransje og relevante fagmiljø 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Fire års høgare utdanning, minst to år av disse frå eit fagfelt relevant for stillinga
 • Brei journalistisk praksis med erfaring frå undersøkande prosjekt, som journalist eller leiar 
 • Gode motivasjonsevner
 • Breitt nettverk i mediebransjen 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagde
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk 

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt journalistisk fagmiljø 
 • Stilling som høgskulelærar (kode 1007) i lønssteg 54 – 65 i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkarar kan det bli aktuelt med høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • CV
 • Vitnemål, attestar og pedagogiske kvalifikasjonar
 • Eventuelle publikasjonar (maks 10)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Søknad, CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via «søk stillinga». 

Søknadsfristen er 22. februar 2022, og søknaden skal merkast 22/2287. 

Generell informasjon:

For utfyllande opplysningar om stillinga kontakt senterleiar Per Christian Magnus, mobil 41423330 eller reportasjeleiar Kristine Holmelid, mobil 90950320. 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.