Ph.D. – stipendiat innenfor medier, sosial ulikhet og medborgerskap (In Norwegian)

NORCE Samfunn har ledig midlertidig stilling som PhD stipendiat i forskningsprosjektet Media Poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation, finanisert av Norges Forskningsråd. Stipendiaten vil forske på mediebruk og medborgerskap blant norske borgere som lever fattigdom. Stipendiaten vil inngå i et kvalitativt delprosjekt om mediebruk i hverdagslivet til borgere fra ulike fattigdomsutsatte grupper i Norge. Media poverty ledes av Torgeir Uberg Nærland ved NORCE Samfunn. Stillingen er for en periode på tre år. Stipendiaten vil ha base på NORCE Samfunn, men vil også være tilknyttet Universitet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, som er partner i prosjektet.

Det er ønskelig, men ikke et krav, med oppstart for stillingen i januar 2022.

Media Poverty: sammendrag av prosjekt

Media Poverty undersøker mediebruken blant borgere som lever i fattigdom, og hvilke implikasjoner denne bruken har for deres mulighet til å utøve aktivt medborgerskap. Mediene – nyheter, sosiale medier, samt kultur- og underholdning – er et viktig bindeledd mellom borgere og samfunnslivet. Folks bruk av mediene utgjør derfor en viktig forutsetning for at de kan orientere seg mot og vite noe om politikk og samfunnsliv. Slik sett utgjør bruken av medier en kritisk faktor for folks utøvelse av informert og aktivt medborgerskap. Samtidig vet vi at fattigdom er systematisk knyttet til frakopling fra politikk og samfunnsliv, og til lav valgdeltakelse. For borgere som lever i fattigdom er konsekvensene reduserte muligheter for å delta i samfunnslivet og for å påvirke politiske prosesser. For demokratiet svekker fattiges tilbaketrekning fra deltakelse i politikk og offentlighet dets legitimitet. Dette prosjektet fokuserer derfor på hvilken betydning mediebruk har for to viktige dimensjoner ved medborgerskap blant borgere som er rammet av fattigdom: betydningen av mediebruk for deres allmenne orientering mot samfunnsliv, og for deres valgdeltakelse.

Media poverty undersøker disse problemstillingen gjennom ulike delprosjekt. Stipendiaten vil være knyttet til delprosjekt nummer to, som utforsker hvordan mediebruk er integrert i fattige borgeres hverdagsliv, og hvilke implikasjoner mediebruken har for deres mulighet til å utøve medborgerskap. Det empiriske fokuset er her på et omfattende utvalg av borgere fra ulike fattigdomsutsatte samfunnsgrupper, inkludert utsatte innvandrergrupper. Metoden er dybdeintervju. Dette delprosjektet utgjør den empiriske og metodiske rammen for Ph.D.-prosjektet til stipendiaten som ansettes. Stipendiaten vil, sammen med andre prosjektdeltakere, ha en viktig rolle i datainnsamling og fremdriften av dette delprosjektet.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Det kreves mastergrad innen medier og kommunikasjon, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fagområder. Graden må være avlagt innen fristen for søknaden. Det må fremlegges dokumentasjon på bestått mastergrad med karakteren B eller bedre, både på masteroppgaven og på mastergraden som helhet.  Norsk blir benyttet i kommunikasjonen i prosjektgruppen og i innhenting av kvalitative forskningsdata. Kandidaten må derfor ha gode norskkunnskaper. Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig, er også et krav. Erfaring med og vitenskapelige publikasjoner fra forskning innenfor områder som mediebruk, sosial ulikhet/fattigdom og medborgerskap vil vektlegges. Søkere må i tillegg ha kvalifikasjoner i bruk av kvalitativ metode. Tidligere erfaring med intervjumetoder er en fordel.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved Ph.D. ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiB. Det må søkes om opptak til Ph.D.-programmet senest tre måneder etter tilsetting og kandidaten må oppfylle de krav som stilles til opptak.

Videre legges det vekt på at kandidaten: er motivert og har entusiasme for prosjektets tema og forskning generelt. Kandidaten bør ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, arbeide målrettet og strukturert, både individuelt og i samarbeid med andre.

Krav til søknaden

Søkere bes om å utforme en foreløpig prosjektskisse for sitt Ph.D-prosjekt. Skissen bør reflektere selvstendige interesser med utgangspunkt i rammene som er lagt i Media Poverty sin overordnede prosjektplan, og spesifisert i delprosjekt 2 (som kort beskrevet ovenfor).

Skissen skal minimum inneholde følgende elementer:

 • Forskningsspørsmål
 • En kortfattet forskningsgjennomgang
 • Skissering av metodikk og planlagt datainnsamling
 • En redegjørelse av potensielle etiske og metodiske utfordringer
 • Plan for gjennomføring av Ph.D.-prosjektet som helhet

Skissen skal være på maksimalt fem sider og kan være skrevet på engelsk eller norsk. Skissen vil bli brukt til å vurdere kandidatens kvalifikasjoner, og vil derfor ikke være den endelige planen for arbeidet. Samtidig vil skissen danne utgangspunkt for utviklingen av endelig prosjektbeskrivelse i samarbeid med prosjektleder/veileder. Kvaliteten på prosjektskissen vil vektlegges i vurderingen av søker til stillingen. Søkere kan ta kontakt med prosjektleder for å få tilsendt prosjektplanen til Media Poverty (se under for kontaktdetaljer).

Søknaden skal inneholde følgende dokument og informasjon

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.
 • Prosjektskisse (maks 5 sider).
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider (inkl. master/hovedfagsoppgave).
 • Fullstendig publikasjonsliste.
 • CV, Vitnemål og karakterutskrifter for avlagte grader.
 • Kontaktinformasjon til 2 referanser.

Om søknadsprosessen: Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Vi gjør oppmerksom på at søknadene blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er vedlagt innen fristen. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkerne til stillingen vil bli vurdert av en sakkyndig komité med tre medlemmer. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse og prosjektskisse. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Vi kan tilby

Et spennende og utfordrende arbeidsmiljø i en organisasjon med sterke fagmiljøer, konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn i henhold til Norges Forskningråds satser, med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og Media Poverty sin overordnede prosjektplan fås ved henvendelse til prosjektleder, Torgeir Uberg Nærland, tlf: 93007079, e-post: tona@norceresearch.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Bente Heggdal Martinsen, tlf: 56 10 70 23, e-post: bema@norceresearch.no