Post doc i medier og kommunikation til nordisk projekt “Demography and democracy – Healthy ageing in a digital world” (In Danish)

Ved Institut for Kulturvidenskaber, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense opslås en stilling som post doc i en periode på 2 år til projektet “Demography and democracy – Healthy ageing in a digital world” til besættelse den 22. august 2022.

Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab. Information om Institut for Kulturvidenskaber findes på http://www.sdu.dk/ikv

Den opslåede stilling er finansieret af Familien Kamprads stiftelse som del af Future Challenges in the Nordics-programmet: https://futurenordics.org/projects. Projektet undersøger 75+-åriges brug af digitale medier i eget hjem og på plejehjem samt de sundhedsprofessionelles rolle i den forbindelse. Formålet med projektet er at søge at modvirke digitale kløfter og ulighed i sundhed i de nordiske lande, foranlediget af digitalisering og en stadigt stigende aldrende befolkning.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Syddansk Universitet, University of Eastern Finland og Lunds Universitet. Det samlede projekt ledes af Helena Sandberg, Lunds Universitet, mens den danske del ledes af Anette Grønning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Projektteamet består af i alt seks forskere.

Stillingen indgår i det danske delstudie indeholdende feltarbejde (hjem og institutioner), dataindsamling (lyd, observation og visuelle data) samt rekruttering og interviews af 75+-årige og af sundhedsprofessionelle. Opgaverne vil også inkludere dataanalyse i softwareprogrammet NVivo og præsentation af resultater i form af medforfattede forskningsartikler, en fælles antologi og i konference-proceedings.

Ansøgeren forventes at deltage aktivt i projektteamets forskningsaktiviteter og -møder så vel som i forskningsmiljøet på IKV. Ansøgeren må påtage sig institutmæssige opgaver, først og fremmest undervisning, svarende til 20% af fuld tid. I stillingen indgår også mindre administrative opgaver relateret til projektet, så som medorganisering af møder, planlægning af mobilitets- og forskningsudveksling blandt de tre involverede universiteter, kommunikation og formidlingsaktiviteter etc.

Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer indgå en samtale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 14 51 eller e-mail: pkha@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen som Postdoc er midlertidig (max. 4 år) og ophører uden yderligere varsel ved periodens udløb. I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som Postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til senere ansættelse som lektor/seniorforsker.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019.  

Kvalifikationskravet er en erhvervet ph.d-grad på ansættelsestidspunktet.

Ansøgningen skal indeholde: 

  • Ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Oplysninger om tidligere undervisningserfaring, vedhæftes under undervisningsportefølje
  • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes.
  • Op til 3 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ansøger. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale. 

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Ansøg online”, og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst “Vejledning for ansøgere“, inden der søges.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.