Prodekan forskning (In Norwegian)

Prodekan for forskning er en faglig lederstilling med ansvar for å lede arbeidet med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen (Dnf). Dnf’s forskningsvirksomhet er primært innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Prodekan skal bidra til overordnet utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid ved HINN, med særlig vekt på det faglige samarbeid med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK). Stillingen inngår i dekanens ledergruppe og samarbeider tett med dekan, fakultetets ledergruppe og ph.d. leder.

Prodekan tilsettes i 50% stilling på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år).

Viktige ansvarsområder i åremålsperioden vil være å utvikle gode rammer for kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet, etablere og utvikle forskningsgrupper, utvikle og følge opp fakultetets forskningsstrategi og delta i arbeidet med å bygge kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Fakultetet er i prosess med å etablere ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal de kommende år bidra til etablering av en ph.d. fellesgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Prodekan forskning skal bidra til akkreditering av fremtidig fellesprogram og sammen med ph.d.-leder utvikle kvalitet i forskerutdanningen.

Fakultetet har to studiesteder, Lillehammer og Oslo, og prodekan må være tilgjengelig begge steder.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Prodekan har ansvar for å utvikle og følge opp fakultetets aktiviteter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Prodekan skal bidrar til å skape felles kultur for forskning, og har viktig ansvar for å tilrettelegge for god utvikling av kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet.

Sentrale oppgaver:

 • Sammen med dekan ha overordnet ansvar for å styrke og utvikle fakultetets strategi for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Ha oversikt over og god kommunikasjon med de ulike forsknings-miljøene ved fakultetet og bidra til samarbeid internt og eksternt
 • Forvalte fakultetets interne forskningsressurser samt utvikle og administrere prosedyrer for forskningsaktivitet
 • Være orientert om og fremme aktuelle nasjonale og internasjonale forskningsprogram overfor fakultetets medarbeidere
 • Arbeide med å realisere høgskolens vedtatte strategier innenfor forskningsfeltet, herunder styrke faglig samarbeid med AMEK

Faglig virksomhet

 • Lede fakultetets FoU-utvalg og følge opp dets anbefalinger
 • Være fakultetets representant i høgskolens sentrale FoU-utvalg og delta i andre relevante fora som delegert fra dekan
 • Bidra til utvikling av ph.d.-program og forskerutdanning ved fakultetet og akkreditering av fremtidig fellesprogram
 • Bidra i utvikling og samarbeide om interne og eksterne forskningsprosjekter på fakultetet
 • Fremme en sterk forskningskultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til og fremme forskningsledelse
 • Bidra til kompetansebygging og rekruttering av forskerkompetanse til fakultetet
 • Drive aktiv formidling av fakultetets forskningsvirksomhet

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til kunstnerisk utviklingsarbeid. Ansvarlig for fakultetets FoU-budsjett
 • Følge opp og bidra til at de økonomiske ressursene avsatt til kunstnerisk utviklingsarbeid utnyttes på best mulig måte i overensstemmelse med fakultetets strategier

Fakultetet trenger at mest mulig av arbeidstiden til prodekan brukes på fakultetet og mindre i sentrale organ.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Kunstneriske eller vitenskapelige kvalifikasjoner på minimum første-amanuensisnivå ihht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger.
 • Den som tilsettes bør ha vitenskapelig eller kunstnerisk doktorgrad eller gjennomført tilsvarende kunststipendiat relatert til fakultetets fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning er nødvendig, og det er en fordel om søker har innsikt i internasjonale og nasjonale trender og utviklingstrekk innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse: 

 • Erfaring med ph.d.-utdanning som veileder, programledelse og/eller på institusjonsnivå og dokumentert erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller forskning. 
 • Det er videre en fordel om søker har erfaring med forskningsledelse, erfaring fra prosesser med akkreditering og etablering av ph.d.-program samt erfaring med eksternfinansiert kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning

Personlige egenskaper: 

 • Gode lederegenskaper, og evne til strategisk tenkning og god gjennomføringsevne
 • Lederskap som fremmer forskning på tvers av fagdisipliner
 • Evne til å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • Evne til å initiere og gjennomføre endrings-prosesser
 • Evne til å inspirere og bygge gode team
 • Evne til å kommunisere og lytte, og til å videre-utvikle en kultur for kollegial deltakelse
 • Kan bygge nettverk og gode samarbeids-relasjoner internt og eksternt

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via “søk stillingen”.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, forskningserfaring, erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid, ledererfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder også eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt Eli Bø, dekan ved Den norske filmskolen, tlf: +47 41307510, epost: eli.bo@inn.no.