Professor/dosent i journalistikk (In Norwegian)

Vi har ledig en vitenskapelig stilling som skal dekke undervisningsbehov og styrke forskningen i tråd med gjeldende strategi for NLA Høgskolen: Strategiplan 2021-2025.

Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning og forskning på ett eller flere sentrale områder i avdelingens virksomhet. Ved behov kan det bli aktuelt å undervise også på andre av høgskolens studiesteder enn på eget arbeidssted. Alle vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Forskning og undervisning på sentrale fagområder for avdelingen: global journalistikk, journalistisk praksis og/eller etikk og livssyn.
 • Pedagogisk videreutvikling av studieprogram og -tilbud.
 • Faglig veiledning på bachelor-, master- og prosjektoppgaver innen relevante fagområder.
 • Andre fagadministrative oppgaver.
 • Deltagelse i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet.
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig.

Jo Stevenson og Simen Søvik

Krav til stillingen 

 • For stilling som professor/dosent kreves vitenskapelig kompetanse på høyt vitenskapelig nivå i tråd med etablerte standarder innenfor fagområdet og kriterier fastsatt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Undervisnings- og veiledningsspråket er norsk og engelsk. Søkere bør være flytende i begge språk ved tiltredelse. Flytende svensk eller dansk kan kompensere for kravet om norsk. 

Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til pedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Kriteriene for tilsetting i stilling som professor/dosent går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Ønskede kvalifikasjoner

 • Forskningspublikasjoner i anerkjente kanaler, samt evne til å initiere og lede forskningsprosjekter
 • Undervisningserfaring, primært fra høyere utdanning
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter også i flere relevante språk enn norsk og engelsk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning eller forskning
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Praktisk erfaring innen relevante fagområder fra privat, offentlig og/eller frivillig sektor

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper, personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø

NLA Høgskolen tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige, akademiske og eksistensielle danning
 • Forskningstid avhengig av stillingskategori
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
 • Tariffestet lønn

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner, og inntil 15 vitenskapelige arbeider i fulltekst
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (master, opprykk, Ph.D) og attester (arbeid)

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg. Inntil 15 vitenskapelige arbeid kan legges ved søknaden, og disse skal være i fulltekst.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon. Den samlede vurderingen vil ta utgangspunkt i avdelingens spesifikke behov, søkernes erfaringer og faglige kompetanse, personlige egenskaper, samarbeidsevner og motivasjon til å realisere avdelingens og høgskolens formål innenfor gjeldende retningslinjer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: elin.gilje@nla.no eller avdelingsleder Hilde Kristin Dahlstrøm, tlf. 97600206, e-post: hilde.dahlstrom@nla.no.