Rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan (In Swedish)

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande. Med banbrytande forskning, fördomsfri nyfikenhet och samarbete skapar vi förutsättningar för att världens stora problem ska lösas. Vårt dagliga arbete och interaktionen styrs av universitetets gemensamma strategi och värderingarna sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Högskolans forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation. Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö. Undervisningen och forskningen vid högskolan representerar vetenskapsområdena journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Högskolan, som är belägen i universitetets Centrumcampus, är med sina ca 450 studerande och ca 70 lärare och forskare, universitetets största svenskspråkiga enhet. Läs mer på webbsidorna: https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan 

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet söker en

REKTOR

för perioden 1.1.2023-31.12.2027.

Rektorn leder högskolans verksamhet och ansvarar för att verksamheten är effektiv och resultatrik samt att högskolan utvecklas i enlighet med de strategiska riktlinjerna för Helsingfors universitet och högskolan. Rektorn ansvarar också för högskolans ekonomi och personalfrågor samt antar studerandena till högskolan. Rektorn fungerar som ordförande för högskolans styrelse och handlägger och avgör ärenden som gäller högskolans allmänna förvaltning.

Den som väljs till rektor ska ha avlagt lämplig doktorsexamen och ha den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta rektorns uppgifter och i praktiken visad god ledarförmåga. Rektorn ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till högskolan.

En framgångsrik skötsel av uppdraget förutsätter en god uppfattning om aktuell högskolepolitik, en klar syn på den strategiska utvecklingen av högskolan både ur forskningens och utbildningens synvinkel samt goda samhällskontakter. En god kännedom om högskoleförvaltning och -ekonomi är till fördel i uppdraget. Uppdraget förutsätter också en god samarbetsförmåga inom högskolan och vid universitetet. Denna förmåga grundar sig på interaktivitet, öppenhet, kollegialitet och vilja att utvecklas som ledare.

För uppdraget förutsätts utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska.

Ytterligara information och ansökningsanvisningar

De sökande ombeds bifoga följande bilagor:

1) meritförteckning och ansökningsbrev,

2) en vision om forskningens och utbildningens framtid inom de vetenskapsområden som högskolan representerar (max. 2 s.),

3) en beskrivning av ledarskapserfarenhet och ledarskapsprinciper (max. 1 s.).

Ansökan lämnas in i universitetets ansökningssystem via länken Ansök nu, senast 10.10.2022. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i https://msap.helsinki.fi

Högskolans styrelse väljer rektorn. Ytterligare information om uppdraget ges av beredningsgruppens ordförande, professor Helena Blomberg-Kroll (tfn 050 4484719, helena.blomberg(at)helsinki.fi). Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av personalchef Hannamari Helander (tfn 029 4122878, hannamari.helander(at)helsinki.fi).