Stilling som ekstern lektor i Retorik (In Danish)

Institut for Kommunikation: Sektion for Retorik på Københavns Universitet søger en ekstern lektor til en 3-årig stilling ledig til besættelse pr. 1. september 2022.

Den eksterne lektor skal tilrettelægge og gennemføre undervisning i retorisk skrivning, hvor der arbejdes dels med analyse og vurdering, dels skrivning og redigering af debatterende og oplysende tekster i relation til forskelligartede kommunikationssituationer. Grammatik og stilistik samt feedback og rådgivning udgør væsentlige delområder.

Om os

Sektion for Retorik varetager forskning, der angår retorikkens rolle i samfundet, samt uddannelse i retorik fra BA- til ph.d.-niveau. Flere oplysninger kan findes på: https://komm.ku.dk/forskning/retorik/.

Arbejdsopgaver

Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af undervisningsopgaver. Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende inden for det faglige område du er ansat i, ofte i samarbejde med andre undervisere. Som udgangspunkt vil der være tale om undervisning på Retoriks bacheloruddannelse i fagene Retorisk skrivning, sprog og stil og Retorisk skrivning og rådgivning. Se nærmere i studieordningen.

Dine kompetencer

Ansøgeren skal være fortrolig med den retoriske fagtradition.

Ansøgeren skal have afsluttet en relevant kandidatuddannelse, og ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.
En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv.

Ansættelsesforhold

Ansættelse 1. september 2022.

Ansættelsen sker i henhold til reglerne i Cirkulære om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses-og Forskningsministerie indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation gældende fra den 16. marts 2022 samt bestemmelserne for eksterne lektorstillinger, som den er beskrevet i Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabelig personale ved universiteter 1. januar 2020.

Det samlede antal timer kan ikke overstige 500 timer årligt. Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførsel er nødvendigt, kan arbejdstimetallet udgøre op til 780 timer årligt. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Endvidere er der mulighed for individuel lønforhandling.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 280,14 (pr. 1. april 2022) plus feriegodtgørelse.

”Frigørelsesattest” indføjes automatisk i ansættelsesbrevet.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til uddannelsesleder Kristine Marie Berg på kristinebe@hum.ku.dk.

Ansøgning mv.

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden (tryk på linket “SØG STILLINGEN” i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 31. maj 2022, kl. 23:59. Desuden bedes medsende CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.