Stipendiat i digital markedsføring (In Norwegian)

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen er det en ledig stilling som stipendiat i digital markedsføring.

Forskningsområde er relatert til digital markedsføring og særlig knyttet til Big Data og kunstig intelligens. Utviklingen innen disse områdene har gitt markedsførere store muligheter til å tilby personaliserte og automatiserte budskap og tjenester. Dette har samtidig gitt en del utfordringer, blant annet knyttet til forbrukeres personvern og deres tillit til systemer basert på kunstig intelligens. Hvordan bør markedsførere håndtere slike utfordringer? Og hvordan kan de optimalisere bruken av Big Data og kunstig intelligens for å levere bedre tjenester og kommunikasjon til forbrukere? Med utgangspunkt i forbrukerpsykologi vil dette prosjektet forsøke å øke kunnskap rundt disse spørsmålene. Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Sustainable Marketing.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i markedsføring. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Handelshøgskolen ved UiT er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) og driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Den som ansettes vil dermed være del av et større forskningsmiljø. Handelshøgskolen har flere forskningsgrupper og disse har aktiviteter på tvers av campusene. Undervisnings- og veiledningsoppgaver kan også påregnes ved Handelshøgskolens øvrige campuser. Totalt har Handelshøgskolen ca. 3000 studenter og 150 ansatte.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Det åpnes for at kandidater som er nær ved å fullføre masterutdanningen kan søke stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av professor Anders Wien:

eller instituttleder Kåre Skallerud

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves norsk mastergrad eller tilsvarende utenlandsk grad innen markedsføring, psykologi eller ledelse.

Søkere må ha dokumentert gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk. Ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk kreves på grunn av undervisningsplikt. Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige tre sider, ekskludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker  etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

UiT

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
 • Gode velferdsordninger  
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk for søkere som ikke har norsk/skandinavisk morsmål
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse (tre sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.