Studieadjunkt/studielektor i Journalistik (In Danish)

Uddannelsen i journalistik på Roskilde Universitet uddanner journalister til at løse og formidle virkelighedens problemer. Vi udfordrer de akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe, tilegne sig og formidle viden på. Vi uddanner fagligt dygtige og kritiske journalister, og vores uddannelse er i rivende udvikling. Vil du være med? 

Institut for for Kommunikation og Humanistiske Videnskab, Roskilde Universitet, søger 1 studieadjunkt eller studielektor i Journalistik fra 1.oktober 2022 eller snarest muligt derefter. Vi søger en person der på baggrund af en bred journalistisk erfaring brænder for at være med til at uddanne fremtidens journalister i tæt samarbejde med de øvrige ansatte på Journalistik.


Ansættelsen som studieadjunkt eller studielektor afhænger af dine kvalifikationer. Ansættelsen er tidsbegrænset på op til tre år evt. med mulighed for forlængelse.

Ansvar og opgaver

En studieadjunkt og/eller studielektor arbejder med redskabs- og  praksisbetonede undervisning, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning. Du vil således først og fremmest skulle varetage undervisning i journalistiske praksisfag på såvel bachelor- som kandidatuddannelsen (fagmodulkurserne Journalistiske arbejdsmetoder og Journalistiske produktioner, samt kandidatkurserne Undersøgende produktioner og Journalistisk Innovation) og projektvejledning på bachelorniveau.

Der er forskellige arbejdsopgaver for studieadjunkter og studielektorer:


Studieadjunkt

Studieadjunkter skal igennem sin ansættelsesperiode gennemføre et universitetspædagogikum. Derudover vil følgende opgaver indgå for en studieadjunkt:

 • Projektvejledning og undervisning på bacheloruddannelser
 • Undervisning i praksisorienterede kurser på kandidatuddannelsen
 • Intern medbedømmelse af opgaver og projekter


Studielektor

Som studielektor kan du ud over undervisning blive pålagt at varetage følgende opgaver:

 • Administrative opgaver i relation til planlægning og koordinering af uddannelse
 • Supervision og vejledning af studieadjunkter


Udviklingsopgaver

Der er til ansættelsen som både studieadjunkt og studielektor også knyttet faglige udviklingsopgaver til stillingen. Udviklingsopgaverne aftales konkret mellem leder og dig ved ansættelse, og kunne eksempelvis være:

 • Udvikling af nye metoder og eller pædagogisk udvikling af undervisningsaktiviteter
 • Løbende opdatering af din faglige viden om journalistikfaglige udviklinger og/eller tendenser indenfor dine undervisningsområder
 • Ansvar for konkret aftalte kursus- eller uddannelsesudviklingsaktiviteter
 • Forskningsformidling i samarbejde med kolleger fra instituttets forskningsmiljø


Da udviklingsopgaverne aftales konkret med dig ved ansættelse, skal du ved din ansøgning uploade en plan for udviklingsopgaver, som kan understøtte din faglige pædagogiske og didaktiske opdatering. Udviklingsopgaver aftales herefter løbende med institutledelsen. Tid til varetagelse af udviklingsopgaver udgør 20% af din arbejdstid.


Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for journalistik eller et beslægtet fagområde. Ved ansættelse som studielektor er det endvidere en forudsætning, at du kan dokumentere, at du har gennemført et universitetspædagogikum eller har tilsvarende erfaring.

Du har en solid erfaring som journalist, gerne fra forskellige redaktionelle miljøer og journalistiske genrer, og du har arbejdet med flere platforme. Du er yderst kompetent og ambitiøs i dit journalistiske virke og har et skarpt blik for journalistikkens samfundsmæssige position og kritiske potentiale. Samtidigt har du blik for, hvordan journalistik kan udvikle sig som fag til fremtidens samfund og medievirkelighed. Du elsker journalistisk sprog og brænder for at formidle din viden om journalistikken og det journalistiske sprog til kommende generationer af journalister.

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med følgende:

 • Undervisning eller vejledning i journalistik fra såvel et praktisk som et teoretisk perspektiv, gerne fra universitetet
 • Undervisning og vejledning inden for rammerne af Problemorienteret Projektlæring (PPL) (se nærmere om PPL i RUC’s pædagogiske profil her)
 • Planlægning af kurser/undervisning
 • Kursus- eller uddannelsesudvikling (gerne på universitetsniveau)


Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse

I bedømmelsen til stillingen vil der blive lagt vægt på:

 • Journalistisk praksiserfaring
 • Relevant uddannelse på mindst kandidatniveau
 • Ønsker og idéer til udviklingsprojekter eller brug af udviklingstid
 • Eventuel dokumenteret gennemførsel af universitetspædagogikum eller tilsvarende

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Sune Lægaard på (+45) 28456331 eller studieleder Hanne Jørndrup på (+45) 28727362.
 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske som studieadjunkt eller studielektor afhængig af kvalifikationer. Ansættelsen sker i henhold til AC-overenskomsten og stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne. Der er tale om en fuldtidsstilling med reference til prodekan Sune Lægaard.

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab er et tværvidenskabeligt og innovativt institut med faglig og metodisk mangfoldighed. Vi er baseret på en bred humanistisk faglighed og bidrager til forskning, uddannelse og refleksiv praksis i forbindelse med udvikling og forandring i samfundet, herunder offentlige institutioner, private organisationer, kulturinstitutioner, medier og NGO´er. Læs mere her


Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videære til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

Ansøgningen skal være på dansk og indeholde: 

1. Motiveret ansøgning (angiv om du søger stillingen som studieadjunkt eller studielektor) 

2. CV 

3. Dokumentation for uddannelse 

4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her

5. En redegørelse for dine erfaringer med udvikling, undervisning og formidling. Erfaringer skal så vidt muligt dokumenteres.

6. Plan for udviklingsopgaver, som kan understøtte din faglige pædagogiske og didaktiske opdatering

7. Dokumentation for yderligere relevant erfaring inden for undervisning og eventuelt forskning.

Ansøgningsfristen er 27. juni 2022.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.