Universitetslektor i journalistik (In Swedish)

Ämne/ämnesbeskrivning
Utbildningen i journalistik på grundnivå omfattar journalistik som institution i samhället samt journalistiska arbetsprocesser och produkter. Undervisningen förenar teoretiska perspektiv inom journalistik med yrkesinriktade praktiska moment. De teoretiska studierna fokuserar dels på journalistikens samhällsroll (historisk utveckling och produktionsvillkor, samt medierättsliga och etiska ramverk), dels på vetenskapliga undersökningsmetoder och presentationsformer. Den internationella masterutbildningen i journalistikstudier har ett teoretiskt fokus i syfte att stärka forskningsanknytningen och den forskningsförberedande utbildningen inom huvudområdet journalistik med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller. Forskarna vid JMK representerar såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, och arbetar för närvarande med politisk och populär kommunikation, media och rasism, högerpopulism och nationalism/nativism, miljökommunikation och kritisk geopolitik, media och genus, kommunikation och aktivism, mobilisering och organisation liksom studier av digitala medier, algoritmer och framväxande kommunikationsteknologier.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Den sökande förväntas bidra till institutionens kursutveckling och forskningsmiljö inom ämnet. Egen forskning ingår i tjänsten med 30%. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t. ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i journalistik eller har motsvarande examen, samt har visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då undervisningen även sker på svenska är ett behörighetskrav dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom ämnet journalistik beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på såväl grund- som avancerad nivå, samt genom handledning. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup inom ämnet ska tillmätas betydelse. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Vidare är även dokumenterad förmåga att undervisa på engelska samt administrativ erfarenhet och arbetsledande erfarenhet i ämnet meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger. Meriterande är även genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anja Hirdman, hirdman@ims.su.se, eller av studierektor Maria Nilsson, maria.nilsson@ims.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-31