Universitetslektor i Medie- och Kommunikationsvetenskap (in Swedish)

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår campusbaserad undervisning och nätundervisning, seminarieledning, handledning och examination. Anställningen avser undervisning och handledning i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, på samtliga kurser och program på grundnivå, samt undervisning och handledning på avancerad nivå. Det ingår kursadministration, kursutvecklingsarbete och andra administrativa uppdrag i anställningen. Kompetensutvecklingstid ingår också och motsvarar 20 %. 

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom antingen journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen. 


Bedömningsgrunder för urvalet

Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik samt visad insikt i teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik. 

Erfarenhet av pedagogiskt och utbildningsadministrativt ledarskap, erfarenhet av att integrera forskning och utbildning, erfarenhet av kurs- och programutveckling, erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande och administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärorollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god förståelse av och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse, erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik, erfarenhet av samarbete i lärarlag, erfarenhet av ledningsuppdrag samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Se Umeå universitets anställningsordning för lärare: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning–for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. 

Särskild vikt
 ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom journalistik och/eller medie- och kommunikationsvetenskap samt visad insikt i teori och metod inom journalistik och/eller medie- och kommunikationsvetenskap. Vidare ska stor vikt fästas vid förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, vetenskapliga publikationer, symposier, antologiprojekt etc.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens inom journalistik och/eller medie- och kommunikationsvetenskap samt bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Vikt ska fästas vid erfarenhet av pedagogiskt och utbildningsadministrativt ledarskap såsom pedagogiskt ansvarig eller studierektor eller motsvarande. Vikt ska också fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling. 

Vid bedömning av administrativ skicklighet ska vikt fästas vid erfarenhet av uppdrag som program- och kursansvarig eller motsvarande.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid god förståelse och kunskap om dagens föränderliga medielandskap och digitaliseringens betydelse, vid erfarenhet av praktiskt arbete med journalistik och erfarenhet av samarbete i lärarlag samt övrig lämplighet som anses utgöra fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. Viss vikt ska fästas vid erfarenhet av ledningsuppdrag. 


Övrigt

Tillträde för anställning är 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Vid humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se.


Ansökan

Ansökan ska göras senast 2022-12-01 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf