Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation

*In Swedish*

Vi söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation för ett vikariat på två år vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medie- och kommunikationsvetenskap.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av HumUS och är ett ämne med spännande forskning och utbildning. Vår forskning bedrivs inom tre profilerade områden: diskurs, kommunikation och medier; film och medier; samt strategisk kommunikation. Utbildningen bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor arbetar med både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning inom programmet Medier, kommunikation och PR kurserna som hör till området strategisk kommunikation, och på vårt internationella, ettåriga masterprogrammet i strategisk kommunikation, men undervisning kan även förekomma inom programmets andra kurser.

Undervisningen ska huvudsakligen ske inom strategisk kommunikation inkluderat PR, organisationskommunikation och marknadskommunikation. Specifika kurser på grundnivå kan exempelvis vara kriskommunikation, PR och platsmarknadsföring, utvärdering av PR- och informationsverksamhet, PR och organisationer och tillämpad kommunikation, retorisk marknadskommunikation samt kampanjplanering och idéarbete. Kurser som inkluderar metod- och utvärderingskompetens rör både intervjuer, grundläggande statistiska analyser och innehållsanalytiska metoder som verktyg för att bedriva och förstå strategisk kommunikation i ett alltmer digitalt medielandskap. Uppsatshandledning/examination sker på både grundnivå och avancerad nivå. Undervisning, handledning och examination sker på svenska och engelska.

Inom profilområdet finns möjligheter att samverka med pågående externt finansierade forskningsprojekt finansierade av bland annat Formas, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, The Research Council of Norway och Vetenskapsrådet. För mer information om forskningen och projekten: https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g313

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För tidsbegränsade läraranställningar på två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Särskilt meriterade är erfarenhet av undervisning och forskning inom strategisk kommunikation, kriskommunikation, PR, organisationer och platsmarknadsföring samt erfarenheter av uppsatshantering på både grund- och avancerad nivå samt undervisning i kvantitativa metoder.

Önskvärda personliga egenskaper för anställningen är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.