Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

*In Swedish*

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Mitt i händelsernas centrum står JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. En av Nordens mest välrenommerade institutioner inom sitt område, med bredd och djup i både forskning och utbildning. Institutionen finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. 

Undervisning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Majoriteten av studenterna återfinns på kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap som omfattar 180 högskolepoäng. På institutionen bedrivs forskning inom ramen för ett flertal profilområden inom MKV-området.

Institutionen bjuder nu in sökande till en anställning som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Ämne 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Arbetsuppgifter 

Anställningen omfattar undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå och inkluderar en stor ämnesmässig bredd. Undervisning, handledning, examination och administration utförs på såväl svenska som engelska.  

Den sökande förväntas delta i institutionens utveckling av kurser och följa ämnets utveckling såväl ur ett forsknings- som utbildningsmässigt perspektiv. Kompetensutveckling/forskning ingår i enlighet med gällande arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet. 

I arbetsuppgifterna ingår att vara aktiv i forskarsamhället genom publiceringar, konferensdeltagande och ansökningar till forskningsråd och andra bidragsgivare. Därutöver ingår administrativa uppdrag vid institutionen, som exempelvis studierektorsuppdrag, institutionsråd och eventuellt också ledningsuppdrag. Arbetsuppgifterna omfattar även pedagogisk utveckling samt att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.  

Undervisningen vid JMG är campusförlagd och medarbetare ska finnas på plats för att på så vis bidra till en stimulerande akademisk miljö. 

JMG har många olika typer av samverkansparter. I tjänsten ingår att delta i institutionens externa aktiviteter. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Sökande ska vara disputerad i medie- och kommunikationsvetenskap eller i annat närliggande ämne. 

För behörighet krävs också att den sökande vid anställningen kan undervisa på svenska. 
 
Sökande förväntas att senast inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder 

Vid prövning av meriter kommer granskningen av den pedagogiska skickligheten tillmätas lika stor betydelse som granskningen av den vetenskapliga.  

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid ämnesmässig bredd när det gäller medie- och kommunikationsvetenskap. Vikt kommer att läggas vid skicklighet vad gäller planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.  

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid forskningserfarenhet inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande forskningsfält. Vägledande för bedömningen är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt interagera både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället – såväl nationellt som internationellt – kommer tillmätas betydelse. Koppling till någon av JMG:s fem forskningsplattformar (Risk- och kriskommunikation, Medieinstitutioner och publik, Organisationers kommunikation, Politisk kommunikation, Journalistik och nyhetsförmedling i förändring) är meriterande. 

Vid bedömning kommer även administrativ skicklighet och förmåga att samarbeta tas i beaktande.  

För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Bedömningsgrunderna preciseras i:  
 
Göteborgs universitets anställningsordning:Länk

Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpningsföreskrifter: Länk

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning  
Omfattning: 100 %  
Placering: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborg  
Tillträde: 2024-07-01 eller enligt överenskommelse 

Diarienummer: PAR 2023/1069

Tillsättningsförfarande 

Sökande bör ta del av de regler som gäller för anställningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten (Länk).  
 
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.  
 
Ansökan skall innefatta följande handlingar: 
 
• Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.  
 
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Dokumentation av de vetenskapliga meriterna ska innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format. Den administrativa skickligheten kan dokumenteras genom t.ex. ledningsuppdrag. 
 
Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet skall vara universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen. 
 
• En kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. 
 
• De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (dessa får ej insändas per e-post). Dessa skall laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format. 

Vid frågor kring hanteringen av sökandeportalen eller tekniska problem, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

För mer information om rekryteringsprocessen, se:Länk

Kontaktuppgifter för anställningen 

Marie Grusell, Prefekt  
+46 (0) 31 786 4985 
marie.grusell@jmg.gu.se 

Information om JMG finns på jmg.gu.se. 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: 
 
Sofia Hallsten 

Göteborgs universitet 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 
Box 710 
40530 Göteborg 
 
Märk dina dokument med diarienummer PAR 2023/1069. 
 
Det åligger den sökande att ansökan är komplett och kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023- 10-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.