Universitetslektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (In Norwegian)

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig en 100% fast stilling som universitetslektor innen medie- og dokumentasjonsvitenskap. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud. Det er ønskelig med tilsetting fra vårsemesteret 2023.

Om Institutt for språk og kultur

 (Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden. Instituttet har også solide forskningsmiljø innen litteratur, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Faggruppen for medie- og dokumentasjonsvitenskap består per dags dato av 6 fast vitenskapelige ansatte og 1 ph.d.-student. Faggruppen underviser på alle nivå og forsker på en rekke problemstillinger i tilknytning til Arkiv, bibliotek og museum (ABM)-feltet, digitalisering, og forskjellige medier som film og dataspill. Faggruppen har en forskningsgruppe: Libraries, archives, and museums in the community (LAMCOM) og et forskningsnettverk: Engaging Conflicts in a Digital Era (ENCODE).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisning og veiledning (semester- og bacheloroppgaver) på en rekke emner på bachelor- og mastergraden i medie- og dokumentasjonsvitenskap, samt årsenheten i bibliotek- dokumentasjonsvitenskap. Emnene har fokus på medie- og dokumentasjonsvitenvitenskapelige og bibliotek- og informasjonsvitenskapelige problemstillinger. Andre arbeidsoppgaver kan komme i tillegg.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

UiT

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av professor Roswitha Skare, telefon: +47 77 64 63 18, epost: roswitha.skare@uit.no eller konstituert instituttleder Cathrine Theodorsen, telefon: +47 77 64 55 89, epost: cathrine.theodorsen@uit.no

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum mastergrad i enten dokumentasjonsvitenskap, medievitenskap, filmvitenskap, bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende. Søkere med mastergrad i kunsthistorie eller historie, statsvitenskap/sosiologi/sosialantroplogi
eller tilsvarende kan også være aktuelle.

Stillingen utlyses i medie- og dokumentasjonsvitenskap med hovedvekt på bibliotek og andre medie- og dokumentinstitusjoner (arkiv, museum, digitale samlinger). Vi ønsker søkere som har undervisnings- og forskningskompetanse innenfor ABM-feltet (gjerne med fokus på det samiske og kvenske), dokument- og medieteori (gjerne med fokus på lyd og bilder), informasjons- og kunnskapsforvaltning. Det er ønskelig at personen som tilsettes har tverrfaglig kompetanse for å dekke undervisning på et bredt spektrum av emner.

Relevant undervisnings- og veiledningserfaring, samt erfaring i å utvikle emner og erfaring fra praksisfeltet vektlegges.

Søkeren må beherske norsk, dansk eller svensk skriftlig og muntlig.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.  

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.  

Basiskompetanse dokumenteres ved: 
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.   

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd av bruttolønn til Statens pensjonskasse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV som inneholder en fullstendig oversikt over utdanning, profesjonell opplæring og relevant arbeidserfaring, samt to referanser med kontaktinformasjon
 • Vitnemål og karakterutskrift for fullførte grader
 • Attester
 • Inntil fem relevante arbeider (masteroppgave, eventuelt andre arbeid)
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.