University lecturer, Communication (In Finnish)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana 

yliopistonlehtorin tehtävä, viestintä, 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. 

Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen viestinnän oppiaineeseen. Viestintä on ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen tutkimukseen ja opetukseen keskittyvä, suosittu akateeminen oppiaine, jossa tarkastellaan viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa niin kasvokkais- kuin verkkoviestinnässä. Oppiaineen erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. 

Tehtävät ja edellytykset 

Yliopistonlehtori vastaa yhdessä muiden oppiaineen työntekijöiden kanssa viestinnän opetuksesta ja tutkimuksesta. Yliopistonlehtorin tulee harjoittaa korkeatasoista opetusta ja tieteellistä tutkimusta aloilla, jotka tukevat oppiaineen ja laitoksen opetus- ja tutkimusprofiilia. Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat interpersonaalisen viestinnän, ryhmien, tiimien ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen sekä työyhteisöjen viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen sisällöt, viestinnän tutkimusmenetelmien hallinta ja näihin liittyvät opetustehtävät. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu lisäksi opinnäytetöiden ohjaamista, uusien tutkimushankkeiden suunnittelua sekä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimista. 

Hakijalta vaaditaan aikaisempaa kokemusta, hyviä näyttöjä viestinnän opetuksesta ja tutkimuksesta sekä pedagogista osaamista. Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tutkimustoiminta teknologiavälitteisen viestinnän, vuorovaikutussuhteiden, ryhmien ja tiimien viestinnän sekä työelämän vuorovaikutuksen alueella. 

Yliopistonlehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tässä yliopistonlehtorin tehtävässä pääasiallisena opetuskielenä on suomi. Tehtävän hoidossa edellytetään erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?  

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen rakenteeseen sekä sisältöön. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-7. Palkkasi on noin 3.100 – 5.000 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakeminen 

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit: 

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioonmahdollisuuksien  mukaan TENK:n ansioluettelomalli;  
  1. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään; 
  1. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;  
  1. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista; 
  1. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti; 
  1. Tieto aiemmin mahdollisesti annetuista opetusnäytteistä. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.3.2022 sähköisellä hakulomakkeella.  

Lisätietoja antavat professori Anu Sivunen anu.e.sivunen@jyu.fi, +358 40 735 4279 tai professori Mika Lähteenmäki, mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, +358 40 805 3206.