University teacher, communication (In Finnish)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana yliopistonopettajan tehtävä, viestintä, 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Yliopistonopettajan tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen viestinnän oppiaineeseen. Viestintä on ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen tutkimukseen ja opetukseen keskittyvä, suosittu akateeminen oppiaine, jossa tarkastellaan viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa niin kasvokkais- kuin verkkoviestinnässä. Oppiaineen erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Tehtävät ja edellytykset

Yliopistonopettaja vastaa yhdessä muiden oppiaineen työntekijöiden kanssa viestinnän opetuksesta ja tutkimuksesta. Yliopistonopettajan tehtävässä painottuvat interpersonaalisen viestinnän, ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen, viestinnän ja vaikuttamisen, vuorovaikutusosaamisen ja viestinnän etiikan sisällöt sekä viestinnän tutkimusmenetelmien hallinta ja näihin liittyvät opetustehtävät. Yliopistonopettajan tehtäviin kuuluu lisäksi opinnäytetöiden ohjaamista. Yliopistonopettajan tehtävät ovat pääasiassa opetuspainotteisia.

Hakijalta vaaditaan aikaisempaa kokemusta ja hyviä näyttöjä viestinnän opetuksesta. Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan pedagogiset ansiot sekä tutkimustoiminta vuorovaikutussuhteiden, ryhmien ja tiimien viestinnän sekä työelämän vuorovaikutuksen alueella.

Yliopistonopettajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tässä yliopistonopettajan tehtävässä pääasiallisena opetuskielenä on suomi. Tehtävän hoidossa edellytetään erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 4-5. Palkkasi on noin 2.700 – 3.800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
  2. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista eli opetusportfolio;
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista ja niiden liittymisestä oppiaineen painopistealoille
  4. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;
  5. Tieto aiemmin mahdollisesti annetuista opetusnäytteistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.3.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antavat professori Anu Sivunen anu.e.sivunen@jyu.fi, +358 735 4279 tai professori Mika Lähteenmäki mika.k.lahteenmaki@jyu.fi , +358 40 805 3206.