Göran Svensson, D.S.Sc.

Department of Informatics and Media · Uppsala University, Sweden — Senior Lecturer

Research Areas

  • Journalism
  • Media and Information Literacy
  • Media Policy and Regulation
  • Media, Information and Communication Technology

About

Göran Svensson är Fil. Dr. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. Är utbildad journalist, har erfarenhet från dagspress, radio och frilansarbete och undervisar sedan 1988 i MKV och journalistik. Disputerade 2015 på avhandlingen Att förstå mediekritik. Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013.

Forskningsintressen: mediekritik, medieansvarighet, medie- och informationskunnighet, förtroende och trovärdighet hos medier och journalistik, journalistik, medier och journalistik som institutioner, kritik av institutioner, digitala medier och medialisering, offentlig diplomati, digital diplomati, nationella varumärken.

Dr. Göran Svensson, Senior Lecturer, Department of Informatics and Media, Uppsala University. Former journalist with experience from press radio and freelance work. Teaching media studies and journalism since 1988. Published the dissertation Understanding Media Criticism. Conceptual, empirical and theoretical studies of media criticism in Sweden, 1998-2013 in 2015.

Research interests: media criticism, media accountability, media trust and credibility, journalism, media institutions and critique/ digitalization/mediatization, public diplomacy.