“Vårt MIK-verksamhet kan bli intressant för hela världen”

En intervju från MIK Sverige-nätverkets nyhetsbrev (augusti 2020):

För att samordna de akademiska insatser som görs inom MIK har Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgsuniversitet fått en ny roll i MIK Sverige. Nordicom etablerar ett akademiskt forum för forskningsinstitutioner som driver MIK-relaterad forskning och vill engagera sig i MIK Sverige. De bevakar forskningen och kommer årligen rapportera tillbaka till oss i nätverket.

För att ni ska få veta mer om detta ställde vi några frågor till Maarit Jaakkola som arbetar som biträdande föreståndare på Nordicom.

Vad innebär er roll i nätverket?

“Nordicom har en lång tradition inom MIK och blev medlem i nätverket i våras. I nätverket ska Nordicom etablera en nätverksintern plats för diskussion som ska samla akademiska aktörer till samma bord. Denna plattform kallar vi Akademiskt forum för MIK-forskning. Detta forum ska utgöra en funktion inom MIK-nätverket. Att sammanföra forskare och forskningsinstitutioner med MIK-intresse är en nationell angelägenhet, och ett gemensamt forum kommer även MIK-nätverket till nytta. Nordicom samordnar verksamheten mellan forskningsinstitutioner och enstaka forskare samt rapporterar återkommande till nätverket. Nätverket får på detta sätt ett gränssnitt mot akademin.”

Vad tycker Nordicom är viktiga och aktuella MIK-frågor?

“Nordicom har som uppdrag att följa, sprida och förstärka svensk och nordisk medieforskning, varav studier som handlar om MIK utgör en viktig del. MIK är ett strategiskt verksamhetsområde för oss. Vi vill erbjuda medieforskare ett nordiskt open-access-alternativ att publicera sig i MIK-frågor och förmedla vetenskapsbaserad MIK-kunskap till samhället.

Medan vi inte kan förneka att frågor som polarisering av åsikter, ideologier och kunnigheter, medborgarnas yttrandefrihet samt frågor som berör barn och unga i den digitala världen är viktiga, bör vi också fokusera på själva MIK-forskningen. Vi måste hitta en struktur för MIK-relaterad forskning i Sverige. Dessutom måste vi hitta vägar för forskningens resultat att bidra till policyer och praktik – utan att förlora forskningsintern kvalitetssäkring: etiska standarder, integritet och kollegial granskning. MIK är både en ideologisk vision och ett tvärdisciplinärt forskningsområde, och dessa två får inte förväxlas. Seriös forskning formar en solid grund för beslutsfattandet och hela samhällslivet.”

Ser ni något sätt som den svenska inställningen och hanteringen av MIK skiljer sig från våra nordiska grannländer?

“Alla nordiska länder har utvecklat sitt eget tillvägagångssätt. Våra traditioner beror på hur MIK har integrerats i skolans läroplaner, främjats nationellt av myndigheter och medborgarsamhället och till och från omfamnats av politiker i olika samhällssektorer. Vi har olika kärnbegrepp: medan man i Sverige pratar om MIK och digital kompetens, så är mediekunnighet och multilitteracitet mer frekventa termer i Finland. I Norge har ordet mediekompetanse etablerats till ett centralt begrepp, och i Danmark pratar man om unga, barn och medier eller digitalisering. Men även om det finns nyanser har vi mycket gemensamt – både vad gäller våra styrkor och utmaningar. Det gynnar att samarbeta och lära sig av varandra, och denna kunskapsökning vill Nordicom bidra till. Vi tänker att förstärker vi nordisk samverkan kan vi även bli intressanta och värdefulla för utomnordiska MIK-aktörer, alltså hela världen.”

Intervjun publicerades ursprungligen i MIK Sverige-nätverkets nyhetsbrev i augusti 2020.